بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 29 مرداد 1393      12:35

خروج سرمایه از پناهگاه

اقتصاد ایرانی: اقتصاد کشور در زمستان سال گذشته پس از حدود دو سال، با مثبت شدن برخی از شاخص های کلیدی مواجه شده است؛ به طوری که نرخ رشد «سرمایه گذاری» بعد از 7 فصل در زمستان 1392 مثبت شده است که در ادبیات اقتصادی با عبارت «خروج سرمایه از پناهگاه» توصیف می شود. همچنین بخش های «نفت» و «صنایع و معادن» به ترتیب بعد از 8 فصل و 7 فصل، با رشد مثبت مواجه شده اند. از بهار 1391 به بعد و با تشدید رکود اقتصادی، هر سه این شاخص ها در وضعیت قرمز به سر می بردند.

به گزارش دنیای اقتصاد، کارشناسان معتقدند مثبت شدن سرمایه گذاری در صورت تداوم می تواند به افزایش رشد اقتصادی در دوره های بعدی منجر شود. از سوی دیگر، این موضوع بیانگر این است که پس از کاهش نااطمینانی ها از بهار 1392 به بعد، نهایتا در زمستان سال گذشته سرمایه گذاران کشور به افزایش حجم سرمایه گذاری های خود متقاعد شده و چشم انداز بهتری از آینده اقتصاد کشور در نظر گرفته اند. علاوه بر این، بخش های نفت و صنایع و معادن نیز که در برنامه دولت برای خروج از رکود، مورد تاکید قرار گرفته اند و تحت عنوان «بخش های پیشران» نام گرفته اند، پس از حدود دو سال در زمستان سال گذشته با افزایش تولید مواجه بوده اند که می تواند نشانه مثبت دیگری برای خروج اقتصاد از رکود، در سرمای زمستان 1392 تلقی شود.


خروج سرمایه از پناهگاه
اقتصاد کشور در زمستان سال گذشته پس از حدود دو سال، با مثبت شدن برخی از شاخص های کلیدی مواجه شده است. به طوری که نرخ رشد «سرمایه گذاری» بعد از 7 فصل در زمستان 1392 مثبت شده است. همچنین، رشد بخش های «نفت» و «صنایع و معادن» به ترتیب بعد از 8 فصل و 7 فصل، با رشد مثبت مواجه شده اند. از بهار 1391 به بعد و با تشدید رکود اقتصادی، هر سه این شاخص ها در وضعیت قرمز به سر می بردند. کارشناسان معتقدند مثبت شدن سرمایه گذاری در صورت تداوم می تواند به افزایش رشد اقتصادی در دوره های بعدی منجر شود. از سوی دیگر، این موضوع بیانگر این است که پس از کاهش نااطمینانی ها از بهار 1392 به بعد، نهایتا در زمستان سال گذشته سرمایه گذاران کشور به افزایش حجم سرمایه گذاری های خود متقاعد شده و چشم انداز بهتری از آینده اقتصاد کشور در نظر گرفته اند. علاوه بر این، بخش های نفت و صنایع و معادن نیز که در برنامه دولت برای خروج از رکود، مورد تاکید قرار گرفته اند و تحت عنوان «بخش های پیشران» نام گرفته اند، پس از حدود دو سال در زمستان سال گذشته با افزایش تولید مواجه بوده اند که می تواند نشانه مثبت دیگری برای خروج اقتصاد از رکود، در سرمای زمستان 1392، تلقی شود.

رشد 92 با قیمت های 83
بانک مرکزی جزئیات آمار رشد اقتصادی منفی سال گذشته را در روزهای اخیر منتشر کرد. بر اساس گزارشی که به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی منتشر شده، «تولید ناخالص داخلی» (GDP) کشور در سال گذشته (به قیمت های ثابت)، از حدود 201 هزار و 155 میلیارد تومان در سال 1391 به حدود 197 هزار و 285 میلیارد تومان در سال گذشته تنزل یافته است. بر اساس این آمارها، در سال گذشته حدود 9/1 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور کم شده است که به معنای «رشد اقتصادی منفی 9/1 درصدی سال 1392» است. البته در صورتی که بخش نفت در این آمارها لحاظ نشود، رشد اقتصادی کشور (بدون نفت)، به میزان منفی 1/1 درصد در سال گذشته بوده است. بانک مرکزی در ماه های گذشته، سال پایه آماری خود را از 1376 به 1383 تغییر داده و در تهیه آمارهای جدید خود نیز از «قیمت های ثابت 1383» استفاده می کند. این کار برای این منظور انجام می شود که اثر تورم در محاسبات مربوط به تولید، وارد نشود. چرا که مقادیر تولید برحسب ارزش ریالی سنجیده می شود و در صورتی که تورم وجود داشته باشد، ارزش «اسمی» تولید سال به سال افزایش های غیرواقعی پیدا می کند، در صورتی که ممکن است مشابه دو سال گذشته، به رغم افزایش رقم «اسمی» تولید، رقم «واقعی» آن کاهش یافته باشد. به منظور جلوگیری از این خطا، در آمارهای اقتصادی مقادیر تولید را به «قیمت های ثابت یک سال آماری پایه» می سنجند و رشد اقتصادی هم، از مقایسه مقادیر تولید با قیمت های ثابت محاسبه می شود. البته با تغییر سال های پایه، برخی از مقادیر ممکن است دستخوش تغییر شوند. به عنوان مثال، پیش از این بانک مرکزی رشد اقتصادی سال 1391 را با قیمت های ثابت سال 1376؛ به میزان منفی 8/5 درصد محاسبه کرده بود. ولی اصلاح آمارها با به روزرسانی سال پایه از 1376 به 1383، مشخص کرد که بر اساس نتایج محاسبه با داده های جدید، رشد اقتصادی سال 1391 در واقع کمتر و به میزان منفی 8/6 درصد بوده است. با وجود اینکه بانک مرکزی روش آماری خود را به روز و اعلام کرده که آمار سال های پیشین نیز با روش جدید محاسبه شده است، ولی هنوز آرشیو آماری مربوط به رشد اقتصادی سال های پیشین را با استفاده از سال پایه جدید اصلاح نکرده است. کما اینکه سری های زمانی بانک مرکزی نیز هنوز و با گذشت حدود یک سال از روی کار آمدن مدیریت جدید بانک مرکزی، نه به لحاظ شکلی و نه به لحاظ زمانی، مورد به روزرسانی قرار نگرفته است.

 
مثبت شدن رشد نفت و صنایع و معادن
آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، بیانگر تغییراتی در تولید برخی از بخش های اقتصاد کشور است که در صورت ادامه، می تواند به منزله نخستین جرقه های خروج اقتصاد از رکود تلقی شود. هر چند این داده ها، همزمان از تعمیق رکود در برخی از دیگر بخش های اقتصادی نیز خبر داده است. بانک مرکزی اقتصاد ایران را شامل چهار بخش «نفت»، «کشاورزی»، «صنایع و معادن» و «خدمات» در نظر می گیرد و تولید کشور را نیز معادل با مجموع «ارزش افزوده» این چهار بخش در نظر می گیرد. در نتیجه، می توان با مقایسه مقادیر ارزش افزوده یک بخش در زمان های متوالی، رشد آن بخش را نیز به صورت جداگانه محاسبه کرد. بر اساس این آمار، در زمستان سال گذشته، رشد بخش های «نفت» (6/3 درصد) و «صنایع و معادن» (8/0 درصد) مثبت بوده و رشد بخش های «کشاورزی» (منفی 2/4 درصد) و «خدمات» (منفی 5/2 درصد) نیز کمتر از صفر بوده است. این آمار به این معناست که تولیدات بخش های نفت و صنایع و معادن در زمستان سال گذشته، از تولیدات این بخش ها در زمستان سال 1391، نسبتا بیشتر بوده است. هر چند در مقابل، بخش های خدمات و کشاورزی با افزایش تولیدات خود مواجه بوده اند. این آمارها، در نقطه مقابل روند بخش های اقتصادی کشور در شروع رکود عمیق سال های اخیر قرار دارد. بر اساس آمارهای پیشین، در ابتدای ورود اقتصاد ایران به رکود، بخش های «نفت» و «صنایع و معادن» با نرخ های رشد منفی مواجه شدند، ولی بخش های کشاورزی و خدمات تا مدتی هنوز دارای رشد مثبت بودند. وضعیتی که از لحاظ رشد بخش ها، عکس شرایط فعلی بود.

 
خروج پیشران ها از رکود؟ 
آمار بانک مرکزی نشان می دهد که بخش «نفت»، پس از اینکه هشت فصل (به مدت دو سال و از زمستان 1390) را با رشد منفی سپری کرد، در زمستان سال گذشته دارای رشد مثبت بوده است. به همین ترتیب، بخش «صنایع و معادن» نیز که در هفت فصل پیشین (از بهار 1391) دارای رشد منفی بود، در زمستان 1392 بعد از مدت ها با رشد مثبت مواجه شد. در آخرین فصل سال گذشته، بخش نفت دارای رشد مثبت 6/3 درصدی و بخش صنایع و معادن هم دارای رشد مثبت 8/0 درصدی شده است. این موضوع می تواند بیانگر این باشد که در صورت تداوم این روند، اقتصاد ایران در زمستان سال گذشته شاهد نخستین نشانه های خروج خود از رکود بوده است. البته با توجه به آمارهایی که از وضعیت نفت، صنایع وابسته به نفت، بخش معدن و برخی از بخش ها مثل خودرو در بهار سال جاری منتشر شده، انتظار می رود که رشد مثبت این دو بخش صنعتی -«نفت» و «صنایع و معادن»- در بهار سال جاری نیز ادامه داشته باشد. در مقابل این دو بخش، بخش های «کشاورزی» و «خدمات» قرار دارند که در زمستان سال گذشته، با وضعیت تشدید رشد منفی مواجه بوده اند. بخش کشاورزی یکی از معدود بخش هایی از اقتصاد کشور بود که از رکود بزرگ سال 1391 جان سالم به در برد و با وجود نرخ های رشد منفی و شدید بخش های دیگر، در سال 1391 دارای رشد مثبت 7/3 درصدی بود. در سال 1392 نیز تا تابستان، بخش کشاورزی در هر فصل با افزایش ارزش واقعی تولیدات خود مواجه می شد. اما از پاییز سال گذشته به بعد، این بخش نیز به رشد منفی گرفتار شد. رشد بخش کشاورزی در پاییز سال گذشته به میزان منفی 1/1 درصد و در زمستان گذشته به میزان منفی 2/4 درصد گزارش شده است که از تعمیق رکود در این بخش حکایت دارد. البته در مورد این بخش، نکته قابل تذکر این است که در سال های پیش از 1390 نیز، بخش کشاورزی از لحاظ نرخ رشد، روندی نوسانی و غیرقابل پیش بینی داشته و کاملا قابل انتظار است که در یک فاصله سه ماهه، نرخ رشد آن چند واحد درصد افزایش یا کاهش پیدا کند. هر چند تداوم رشد منفی برای دو فصل در سال گذشته، به هر حال بیانگر وضعیت نامساعد این بخش و «سرایت» رکود از کلیت اقتصاد به کشاورزی است. علاوه بر این، بخش «خدمات» هم که در مقایسه با بخش های صنعتی و تولیدی، دیرتر (در واقع از بهار 1391) وارد رشد منفی شده بود، روند نزولی خود را تا پایان سال گذشته ادامه داده است. پس از رشد مثبت ارزش افزوده بخش خدمات در پاییز و زمستان 1391، در هر چهار فصل سال گذشته این بخش دارای رشد منفی بوده است. شدیدترین نرخ رشد منفی این بخش هم در زمستان سال گذشته، با رقم منفی 5/2 درصدی به ثبت رسیده است. با توجه به این آمارها می توان گفت بخش های «نفت» و «صنایع و معادن» به صورت نسبی زودتر از بخش های دیگر وارد رشد مثبت یا منفی می شوند.

 
سرمایه گذاری مثبت بعد از 7 فصل
بانک مرکزی در آمار جدید خود، علاوه بر محاسبه تولید ناخالص داخلی از زاویه «ارزش افزوده بخش های چهارگانه»، اجزای این متغیر را از زاویه «مخارج» نیز ارائه کرده است. بر این اساس، اجزای سمت هزینه ها یا مخارج تولید، شامل چهار مورد اصلی یعنی «هزینه های مصرفی بخش خصوصی»، «هزینه های مصرفی بخش دولتی»، «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» (معادل با سرمایه گذاری) و «خالص صادرات کالاها و خدمات» (تفاضل صادرات از واردات) در نظر گرفته می شود. این آمار نیز از نکات قابل توجهی پرده بر می دارد. از تابستان سال گذشته به بعد، «مخارج مصرفی بخش دولتی» روند کاملا متضادی با «مخارج مصرفی بخش خصوصی» داشته است. به طوری که از تابستان، به تدریج از نرخ رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی کاسته شد تا اینکه رشد مخارج (هزینه های) خصوصی، در زمستان سال گذشته به منفی 2/5 درصد کاهش یافت. در مقابل، نرخ رشد مخارج (هزینه های دولتی) از منفی 3/5 درصد در تابستان سال گذشته، به مثبت 3/8 درصد در زمستان افزایش یافته است. این موضوع را می توان به معنای این گرفت که مخارج بخش دولتی، در نیمه دوم سال گذشته به تدریج جایگزین مخارج بخش خصوصی شده است و قدری از افت تقاضای کل اقتصاد، به این طریق جبران شده است. علاوه بر این، نکته مهم و موضوع امیدوارکننده گزارش جدید بانک مرکزی نیز در آمارهای «تشکیل سرمایه ثابت» نهفته است که تغییرات آن، نرخ رشد «سرمایه گذاری» را نشان می دهد. بر اساس آمارها، رشد سرمایه گذاری در اقتصاد کشور نیز پس از اینکه در 7 فصل، از بهار سال 1391 تا پاییز 1392 منفی بود، سرانجام در زمستان سال گذشته مثبت شده است. این موضوع را می توان به «خروج سرمایه ها از پناهگاه» تعبیر کرد که می تواند پیش مقدمه «خروج اقتصاد از رکود» باشد. معمولا در شرایط دشواری های اقتصادی و به ویژه در شرایط تشدید نااطمینانی ها و نوسانات اقتصادی و سیاسی، سرمایه گذاری ها از بخش های مولد اقتصادی خارج شده و به سمت فعالیت های سفته بازانه و به ویژه بازار دارایی ها –ارز، طلا، مسکن- می رود. روندی که با سیاست های دولت گذشته و همچنین اعمال محدودیت های خارجی بر کشور، از سال 1390 به بعد با کاهش رشد سرمایه گذاری از یکسو و نوسان بازارهای دارایی از سوی دیگر، خود را نشان داد. با این حال، تغییراتی که از اوایل تابستان سال گذشته روی داد، مهم ترین اثر خود را در «کاهش نااطمینانی ها» و «حرکت اقتصاد به سوی ثبات» نشان داد. به نظر می رسد که این روند با شروع از تابستان سال گذشته، نهایتا در زمستان موفق شده که سرمایه گذاران را به چشم انداز بهتر اقتصادی امیدوار کند و به «مثبت شدن نرخ رشد سرمایه گذاری» منجر شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir