بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 25 آبان 1393      11:53

گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار کار

بانک مرکزی اعلام کرد: تعداد خانوارهای دارای هیچ فرد شاغل و یا ۳ فرد شاغل در کشور افزایش و خانوارهای با یکنفر تا دو نفر شاغل نیز کاهش یافته است.

اقتصاد ایرانی: بانک مرکزی با انتشار گزارشی از وضعیت بازار کار کشور اعلام کرد: طبق بررسی های صورت گرفته ۲۴ درصد خانوارهای ایرانی بدون فرد شاغل، ۵۷ درصد دارای یکنفر شاغل، ۱۵.۵ درصد دارای دو نفر و ۳.۵ درصد دارای ۳ نفر شاغل و بیشتر بوده اند.

به گزارش مهر، براساس نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال ۹۲، درصد خانوارهای بدون فرد شاغل و با سه نفر شاغل در مقایسه با سال ۹۱ بیشتر و درصد خانوارهای با یکنفر شاغل و یا دو نفر شاغل کاهش یافته است.

نتایج این بررسی گویای آن است که در بین افراد شش ساله و بیش تر خانوارها ۳۰.۶ درصد شاغل، ۴.۱ درصد بیکار، ۱۰۴ درصد با درآمد بدون کار، ۲۳.۲ محصل، ۲۷.۴ درصد خانه دار و ۴.۳ درصد متعلق به سایر گروه ها بوده اند.

سهم افراد شاغل و محصل در مقایسه با سال قبل کاهش و سهم افراد بیکار و با درآمد بدون کار افزایش داشته است. همچنین سهم افراد خانه دار و افرادی که در سایر گروه ها طبقه بندی شده اند در مقایسه با سال قبل تقریبا بدون تغییر بوده است.

بررسی مزبور نشان می دهد که در بین اعضای مذکر شش ساله و بیشتر خانوارها، ۵۲ درصد شاغل، ۶.۱ درصد بیکار، ۱۲.۶ درصد با درآمد بدون کار، ۲۳.۷ درصد محصل و ۵.۶ درصد مربوط به سایر گروه ها بوده اند.

این نتایج نشان می دهد که درصد افراد مذکر شاغل، بیکار و محصل نسبت به سال قبل کاهش و درصد افراد با درآمد بدون کار و افرادی که در سایر گروه ها طبقه بندی شده اند، افزایش داشته است.

در بین اعضای مؤنث شش ساله و بیشتر خانوارها، سهم افراد بیکار، شاغل، خانه دار و محصل با درآمد بدون کار ۹.۱ درصد، ۲.۱ درصد، ۸ درصد، ۲۲.۷ درصد و ۵۵.۱ درصد بوده است. این وضعیت در سال ۱۳۹۱ به ترتیب ۹.۰ ، ۱.۹ ، ۸ ، ۲۳.۱ و ۵۵ درصد بوده است.

توزیع افراد شاغل خانوارها بر حسب رشته فعالیت اصلی محل کار در سال ۱۱۳۹۲ گویای آن است که ۳.۸ درصد در بخش کشاورزی، دامپروری، شکار، جنگلداری و ماهیگیری، ۱۷.۸ درصد در بخش صنعت و معدن، ۰.۸ درصد در بخش برق، آب و گاز، ۱۵.۳ درصد در بخش ساختمان، ۲۲.۳ درصد در بخش عمده فروشی، خرده فروشی هتلداری و رستوران، ۱۱.۷ درصد در بخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، ۷.۱ درصد در بخش خدمات مالی، بیمه، ملکی، حقوقی و تجاری، ۲۱.۱ درصد در بخش خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی شاغل بوده اند.

در سال ۹۲ بررسی توزیع افراد شاغل خانوارها بر حسب میزان سواد و رشته فعالیت محل کار نشان می دهد که بیشترین تعداد افراد شاغل بی سواد با سهمی معادل ۱.۵ درصد در بخش ساختمان، بیشترین تعداد افراد قادر به خواندن و نوشتن با سهمی معادل ۰.۴ درصد در بخش عمده فروشی، خُرده فروشی، هتلداری و رستوران، بیشترین تعداد افراد با تحصیلات ابتدایی با سهمی معادل ۳.۵ درصد در هر یک از دو بخش ساختمان و عمده فروشی، خُرده فروشی، هتلداری و رستوران و بیشترین تعداد افراد دارای تحصیلات راهنمایی و متوسطه با سهمی معادل ۱۳.۷ درصد در بخش عمده فروشی، خُرده فروشی، هتلداری و رستوران اشتغال داشته اند.

بیشترین تعداد افراد شاغل دارای تحصیلات دانشگاهی نیز با سهمی معادل ۱۳.۳ درصد در بخش خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی به کار اشتغال داشته اند. این بررسی نشان می دهد ۶.۱ درصد از اعضای شاغل خانوارها کارفرما، ۳۲.۲ درصد کارکن مستقل، ۱۷.۶ درصد کارکن مؤسسات دولتی و عمومی، ۴۱.۹ درصد کارکن مؤسسات خصوصی، ۰.۱ درصد کارکن موسسات تعاونی و ۲ درصد کارکن فامیلی و کارآموز بدون مزد بوده اند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : بازار کار - بانک مرکزی
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir