بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 19 بهمن 1393      10:51

انتقاد‌ وزیراز تد‌اوم فعالیت موسسات پولی غیرمجاز

اقتصاد ایرانی: وزیر اقتصاد با انتقاد از اد امه فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و فاقد مجوز، گفت: هماهنگی مناسبی بین سران قوا برای حل مسائل کشور وجود د ارد .

به گزارش تفاهم، علی طیب نیا گفت: ۱۱ هزار نفر د ر سال جاری خسارات خود را از طریق صند وق تأمین خسارت های بد نی د ریافت کرد ه اند و تلاش شد ه که با پرد اخت خسارت د یه مشکلات و مسائل مربوط به زند انی ها تا حد زیاد ی کاهش یابد .وزیر اقتصاد د ر د ید ار با نمایند ه ولی فقیه د ر اصفهان د ر مراسم پرد اخت د یه به تعد اد ی از مصد ومان و آسیب د ید گان حواد ث رانند گی از محل صند وق تأمین خسارت های بد نی افزود : یکی از مشکلات صنعت بیمه د ر بخش پرد اخت خسارت ها مربوط به د یه است.وی اد امه د اد : صند وق خسارت های بد نی به عنوان یکی از زیرمجموعه های وزارت اقتصاد و با هد ف آرمانی تحقق عد الت اجتماعی نقش مهمی د ر کمک به اقشار و خانواد ه های بی بضاعت حاد ثه د ید ه د ر حواد ث رانند گی د اشته که توانایی پرد اخت خسارت های د یه را ند اشته اند و یا د چار آسیب های جد ی شد ه اند و شرکت های بیمه نیز به د لایلی توانایی پرد اخت د یه را به آنها ند اشته اند .
طیب نیا تصریح کرد : د ر شرایط فعلی همد لی و هماهنگی بسیار مناسبی بین سران قوا د ر خصوص مسائل و مشکلات اقتصاد ی وجود د ارد که این وضعیت می تواند باعث تسریع د ر حل مشکلات کشور باشد . وزیر اقتصاد با اشاره به طرح های د ر د ست انجام این وزارتخانه اظهارد اشت: مکانیزه کرد ن رویه های اجرایی و عملیاتی د ر زیرمجموعه های این وزارتخانه د ر د ستور کار قرار د ارد و اجرایی شد ن آنها د ر حوزه های نظام تأمین مالی و بانک ها و همچنین نظام مالیاتی می تواند برکات فراوانی را برای کشور و کاهش مفاسد اقتصاد ی د اشته باشد .وی با اشاره به موسسات مالی و اعتباری غیرمجازی که د ر حال حاضر فعال هستند گفت: گسترش این موسسات باعث بر هم خورد ن نظام پولی کشور شد ه که آسیب های فراوانی بر اقتصاد جامعه خواهد زد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir