بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 11 مرداد 1394      15:1

معادله نفت در بازار مسکن

اقتصاد ایرانی: «معادله نفت» در بازار مسکن به عنوان رابطه ای که کمتر مورد توجه تحلیلگران این بازار قرار داشته، اخیرا توسط یک گروه تحقیقاتی رمزگشایی شد و نتایج آن که در فصلنامه اقتصاد مسکن تشریح شده، حاکی است: مطابق روند ۳۳ ساله منتهی به سال ۹۱، شوک های درآمدی ناشی از جهش قیمت نفت در کشور، اثر مستقیم و مثبت بر قیمت مسکن می گذارد و در بازه زمانی حداقل ۱۰ ساله، باعث نوسان صعودی ۸.۵ تا ۳۶.۷ درصدی در قیمت نسبی مسکن می شود. مطالعات نظری و تجربی با تایید این اثرپذیری، توصیه هایی برای کنترل این اثرپذیری دارد .
به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت نسبی مسکن در کشورهای صادرکننده نفت، بیشترین اثرپذیری بیرونی را ابتدا از شوک درآمدهای نفتی و سپس از رشد نرخ ارز، دریافت می کند؛ طوری که اتخاذ سیاست مناسب برای ممانعت از انتقال آثار شوک نفتی به حساس ترین بازار غیرقابل مبادله– بازار ملک- می تواند از یکسو حجم زیادی از فعالیت های سوداگری در بخش مسکن را کاهش دهد و از سوی دیگر به تخصیص بهینه منابع در سمت تقاضای واقعی مسکن (مصرفی) منجر شود.
نتایج یک تحقیق مبتنی بر مطالعات نظری داخلی و خارجی و همچنین تحلیل روند های ۳۳ ساله درآمدهای نفتی کشور و قیمت نسبی مسکن، نشان می دهد: در ایران به عنوان کشوری که هنگام جهش قیمت جهانی نفت، به «بیماری هلندی» دچار می شود، یک رابطه مستقیم و مثبت بین رشد درآمد نفت و قیمت نسبی مسکن وجود دارد؛ به طوری که با افزایش درآمدهای نفتی هم در کوتاه مدت و هم در میان مدت و بلندمدت، صعود چشمگیر ۸.۵ تا ۳۶.۷ درصدی در قیمت نسبی مسکن (نسبت شاخص قیمت مسکن به قیمت کالاهای قابل مبادله یا واردات پذیر) اتفاق می افتد.

در این تحقیق ارقام و آمارهای دوره زمانی ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۹۱، مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده است: در ایران همانند سایر کشورهای نفت خیز و حتی کشورهایی همچون انگلستان، آمریکا، آلمان و ایتالیا، بین درآمد دولت و نوسانات مسکن یک ارتباط مثبت و دائمی برقرار است. در کشورهای نفت خیز از آنجا که جهش قیمت نفت به شوک درآمد دولت و رشد منابع ارزی کشور منجر می شود، جذب آن در اقتصاد داخلی به افزایش تقاضا برای کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله منجر خواهد شد. در این میان، عرضه کالاهای قابل مبادله از طریق تمرکز بر واردات، قابل تنظیم و کنترل متناسب با افزایش تقاضا است؛ اما در بازار مسکن چون امکان مبادله وجود ندارد و حتی افزایش عرضه مسکن در کوتاه مدت نیز غیرممکن است، درنتیجه تحت تاثیر شکاف بین عرضه و تقاضا، قیمت مسکن نسبت به قیمت سایر کالاها افزایش می یابد.

این تحقیق که توسط یونس سلمانی و سارا صادقی به سفارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن انجام شده است، در رمزگشایی از معادله «نفت» در بازار مسکن، علاوه بر اثر مستقیم شوک درآمد نفتی، تاثیر غیرمستقیم این متغیر بیرونی را نیز بررسی کرده است.

تاثیر غیرمستقیم شوک مثبت نفتی بر قیمت نسبی مسکن به این صورت است که با افزایش واردات و تحریک تقاضای ارز، نرخ موثر واقعی ارز نیز تحت تاثیر قرار می گیرد و تحت تاثیر این رشد نرخ، «بازدهی انتظاری» از سمت سرمایه گذاران ملکی و خریداران مسکن برای بالا رفتن قیمت ملک افزایش پیدا می کند که در این پروسه، مجددا قیمت مسکن و سپس قیمت نسبی مسکن تحریک مثبت می شود.

در این میان آنچه مانع از تطبیق آنی شرایط در بازار مسکن هنگام شوک نفتی می شود، اولا «بی کشش بودن عرضه مسکن در کوتاه مدت» و دوما «زمان بر بودن پروسه تکمیل سرمایه گذاری های ساختمانی» است به این معنا که سازنده ها و بسازوبفروش ها قادر نیستند در زمان کم و متناسب با سرعت تحولات متغیرهای درونی و بیرونی بازار ملک، سطح عرضه را با میزان تقاضا تنظیم کنند. بنابراین برای جلوگیری از انتقال آثار تورمی شوک نفتی به بازار مسکن، لازم است چشم انداز جهانی قیمت نفت– به رغم تصادفی بودن محض فرآیند آن- همواره مدنظر سیاست گذاران دولت قرار بگیرد و در عین حال، «افزایش عرضه مسکن در بلندمدت» نیز در دستور کار متولیان این بخش باشد.

تا پیش از این تحقیق که در شماره جدید فصلنامه اقتصاد مسکن به چاپ رسیده است، غالب کارشناسان اقتصاد مسکن همواره مطرح می کردند که تغییرات قیمت نفت، اثر مستقیم بر قیمت مسکن ندارد بلکه در سرعت نوسانات آن تشدید یا تخفیف ایجاد می کند اما هم اکنون مشخص شده، شوک افزایشی در قیمت نفت، باعث صعود قیمت نسبی مسکن می شود.

طبق این تحقیق، سه متغیر شامل «شوک درآمدهای نفتی»، «شوک رشد تقاضای کل در بازارها نسبت به عرضه کل»و «شوک عوامل درون زای بازار مسکن» در کوتاه مدت به ترتیب ۸.۵ درصد، ۰.۳۳ درصد و ۹۱ درصد از نوسانات قیمت نسبی مسکن را ایجاد می کنند که در بلندمدت سهم آنها از تشکیل نوسان به ترتیب به ۳۶.۷ درصد، ۴.۲ درصد و ۵۴.۵ درصد تبدیل می شود و بقیه نوسان که ۴.۵ درصد برآورد می شود از محل شوک نرخ ارز موثر واقعی به وجود می آید. به این ترتیب در معادله نفتی بازار مسکن، متغیرهای درونی بازار ملک همچنان بیشترین اثرگذاری را روی قیمت مسکن دارند اما از بین متغیرهای بیرونی، این شوک درآمدهای نفتی است که نقش کلیدی را بر نوسانات قیمت بازی می کند.

محققان در گزارش خود تاکید کرده اند با کنترل انتقال اثرات این شوک به بخش مسکن می توان در بلندمدت بیشتر از ۳۶ درصد نوسانات قیمت نسبی مسکن را کاهش داد که با این کاهش، بازار مسکن از فضای اطمینان کافی برخوردار خواهد شد و در نتیجه آن تا حد زیادی واسطه گری و سوداگری در این بخش کاهش پیدا می کند و در نتیجه آن تا حد زیادی واسطه گری و سوداگری در این بخش کاهش یافته و بر حجم فعالیت های حقیقی در بخش مسکن افزوده می شود.

بخشی از مقاله تحقیقاتی که تحت عنوان «بررسی تاثیر شوک های درآمدی نفت بر قیمت مسکن در ایران از طریق مکانیزم بیماری هلندی کاربردی از مدل SVAR»  در فصلنامه اقتصاد مسکن به چاپ رسیده، در زیر آمده است:

مبانی نظری معادله

در کشورهای دچار بیماری هلندی همچون ایران، افزایش یکباره و ناگهانی قیمت نفت در بازارهای جهانی منجر به افزایش درآمدهای ارزی و مازاد تراز پرداخت ها می شود. با فرض جذب این مازاد در اقتصاد داخلی، تقاضای داخلی برای کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله (عمدتا خدمات و مسکن) افزایش می یابد. با توجه به کم کشش بودن عرضه داخلی در کوتاه مدت، دولت ها در راستای کنترل تورم اقدام به واردات کالاهای قابل مبادله می کنند، در نتیجه این امر قیمت کالاهای غیرقابل مبادله همچون مسکن نسبت به کالاهای قابل مبادله افزایش می یابد. این مساله تخصیص بهینه منابع بین بخش های قابل مبادله و غیرقابل مبادله همچون مسکن را به شدت متاثر می کند. در کل می توان دو پیامد برای این مساله متصور شد؛ اولی افزایش سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش تولید واقعی در بخش کالاهای غیرقابل مبادله است که به تنهایی مقوله ارزشمندی است، دومی افزایش سوداگری و واسطه گری در بخش کالاهای غیرقابل مبادله است که در نتیجه این امر، بین قیمت تمام شده تولید کالاهای غیرقابل مبادله و قیمت پرداختی توسط مصرف کننده نهایی شکاف ایجاد می شود. وجود چنین شکافی به عنوان یک هزینه اضافی بر مصرف کننده نهایی کالای غیرقابل مبادله تحمیل می شود، در نتیجه این امر، تقاضا برای این کالاها می تواند کاهش یابد. این موضوع در مورد مسکن که سهم قابل توجهی از مخارج خانوار را به خود اختصاص می دهد، از اهمیت دوچندان برخوردار است. این در حالی است که برای اتخاذ سیاست های بهینه برای کاهش سوداگری در بازار مسکن، آگاهی از تاثیر شوک های درآمدی نفت بر قیمت مسکن از طریق مکانیزم بیماری هلندی می تواند مفید باشد.

ازجمله ویژگی های بخش مسکن می توان از زمانبر بودن تکمیل پروژه های سرمایه گذاری مسکن، بی کشش بودن عرضه مسکن در کوتاه مدت، واکنش بیشتر عرضه به شوک مثبت تقاضا نسبت به شوک منفی تقاضا و... نام برد. به واسطه ویژگی های مختلف بازار مسکن، عوامل متعددی بر عرضه، تقاضا و قیمت مسکن اثرگذارند. این عوامل را می توان به دو دسته عوامل درون زا و برون زا تقسیم کرد؛ عواملی که در بازار مسکن موجب تغییر در حجم و چگونگی عرضه و تقاضا می شوند، عوامل درون زا و عواملی که خارج از بازار مسکن تعیین می شوند (شوک های نفتی، نوسانات بازار سرمایه، سیاست های دولت و...) و بر عملکرد بازار مسکن موثرند، عوامل برون زا هستند.

تحولات بازارهای جهانی نفت نیز جزو عوامل برون زایی محسوب می شوند که بازار مسکن کشورهای صادرکننده نفت را متاثر می کنند. فرآیند پیروی بخش مسکن از تحولات بازارهای جهانی نفت در چارچوب پدیده بیماری هلندی به خوبی تشریح شده است. کوردن و نیری (۱۹۸۲) یک تحلیل نظری برای توضیح این پدیده ارائه کرده اند. آنها اقتصاد باز کوچکی را در نظر گرفته اند که از دو بخش قابل مبادله و غیرقابل مبادله تشکیل شده است. در بخش قابل مبادله دو نوع کالا (انرژی و کالای صنعتی) تولید می شود؛ و قیمت این نوع کالاها به صورت برون زا در نظر گرفته می شود، زیرا قیمت آنها در بازارهای جهانی تعیین می شود. در بخش غیرقابل مبادله نیز یک نوع کالا (مسکن) تولید می شود که قیمت آن به صورت درون زا و به وسیله عرضه و تقاضای داخلی تعیین می شود. فروض دیگر مدل آنها عبارت است از اینکه تمامی کالاها برای مصرف نهایی استفاده می شوند. در این مدل جنبه های پولی اقتصاد نادیده گرفته می شود و متغیرها به صورت حقیقی هستند.

دستمزدها از انعطاف پذیری کامل برخوردار است و در واقع تضمین کننده این مطلب است که همواره اشتغال کامل برقرار است. دو عامل تولید، نیروی کار و سرمایه وجود دارد که نیروی کار تنها عامل متحرک بین بخش ها است. آنها اثرات رونق انرژی بر بخش های اقتصاد را به دو اثر تفکیک کردند: اثر حرکت عوامل تولید و اثر مخارج. اثر حرکت عوامل تولید به این معنا است که با وقوع رونق انرژی، عوامل تولید از بخش صنعت و بخش مسکن به بخش انرژی انتقال می یابد. نتیجه این حرکت کاهش تولید بخش قابل مبادله (صنعت) و بخش غیرقابل مبادله (مسکن) است. به عبارت دیگر، اثر حرکت عوامل تولید به صورت مستقیم منجر به ضد صنعتی شدن می شود.اثر مخارج نیز بیان می کند که رونق انرژی موجب افزایش درآمدهای ارزی و ملی می شود که نتیجه آن افزایش تقاضا برای هر دو کالای قابل مبادله و غیرقابل مبادله است. این فشار تقاضا قیمت هر دو نوع کالا را افزایش می دهد. دولت ها در جهت کنترل افزایش قیمت ها اجازه افزایش واردات را خواهند داد که این امر نیز منجر به کاهش بخشی از ذخایر ارزی کشور و تعدیل قیمت کالاهای قابل مبادله می شود. در نتیجه این امر قیمت کالاهای غیرقابل مبادله نسبت به قیمت کالاهای قابل مبادله افزایش می یابد؛ زیرا بخشی از مازاد تقاضای کالاهای قابل مبادله از طریق واردات تامین می شود ولی تمام مازاد تقاضای کالاهای غیرقابل مبادله توسط عرضه داخلی تامین می شود که نتیجه آن افزایش قیمت این نوع کالاهاست.

به طور خلاصه براساس نظریه بیماری هلندی، افزایش درآمدهای نفتی اولین اثر منفی خود را بر بخش مسکن می گذارد، زیرا به علت تزریق پول نفت به جامعه، بازار مسکن با تقاضای مردم مواجه شده و دولت نیز با واردات نمی تواند از عیان شدن آثار تورمی آن جلوگیری کند. در این حالت که اطمینان سرمایه گذاری در سایر بخش های اقتصادی پایین است، خرید و احداث مسکن نوعی سرمایه گذاری مطمئن به حساب می آید و مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه ای پربازده تبدیل خواهد شد و انتقال منابع از سایر بخش ها به این بخش موجب گسترش این بخش می شود انتقال منابع برای ایجاد ارزش افزوده واقعی در بخش مسکن امری مثبت تلقی می شود اما صرف این منبع در واسطه گری و سوداگری می تواند تبعات منفی متفاوتی بر بخش مسکن داشته باشد، در این صورت ممکن است بخش مسکن نه تنها قادر به ایفای نقش و کارکرد بهینه خود در اقتصاد نباشد بلکه به عنوان مانعی در کارکرد مفید سایر بخش های اقتصادی نیز عمل کند.

تجربه اثرگذاری در کانادا

نتایج تحقیق در دوره زمانی ۲۰۰۴-۱۹۷۸ در کانادا حاکی است که قیمت نفت، نرخ ارز، اشتغال و نرخ بهره بیش از ۹۸ درصد تغییرات در قیمت مسکن را توضیح می دهند. قیمت نفت با ۷ وقفه فصلی بر قیمت و اجاره مسکن اثر مثبت می گذارد. نرخ ارز با ۴ وقفه فصلی بر قیمت و اجاره مسکن اثر مستقیم و منفی دارد.

در مورد اثر شوک های قیمت بر شاخص قیمت نسبی مسکن؛ بر اساس مطالعات کوردن و نیری (۱۹۸۲) و فردی (۱۳۶۸)، افزایش درآمدهای نفتی از دو کانال تقاضا و عرضه بر قیمت کالاهای غیرقابل مبادله به خصوص بخش مسکن و قابل مبادله اثر می گذارد. افزایش درآمدهای نفتی موجب افزایش تقاضای کل در جامعه می شود. با فرض عادی بودن هر دو نوع کالاهای قابل مبادله و غیر قابل مبادله، تقاضا برای هر دو نوع کالا افزایش می یابد. بدیهی است پس از افزایش طرف تقاضای اقتصاد، میزان ترقی قیمت ها بستگی به واکنش عرضه دارد. در مورد مسکن امکان کنترل قیمت ها از طریق واردات تقریبا غیرممکن است. همچنین افزایش عرضه داخلی مسکن در کوتاه مدت بی کشش است و در میان مدت و بلندمدت نیز به دلیل محدودیت های تکنولوژیک امکان تامین تمام اضافه تقاضای ایجاد شده وجود ندارد. در مقابل جبران اضافه تقاضای کالاهای قابل مبادله از طریق افزایش واردات (به قیمت افزایش نرخ ارز) صورت می گیرد، بنابراین قیمت کالای غیرقابل مبادله (مسکن) نسبت به کالاهای قابل مبادله بیشتر افزایش پیدا می کند.

به هر حال با گذشت زمان و فراهم شدن شرایط لازم برای افزایش عرضه داخلی مسکن، امکان کنترل قیمت نسبی آن نیز فراهم می شود و اثر شوک درآمدی نفت بر قیمت های نسبی مسکن با گذشت زمان کاهش می یابد.

طول زمانی تاثیر شوک

نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی مدل SVAR نشان داد که اثر شوک مثبت درآمدهای نفتی بر شاخص قیمت نسبی مسکن مثبت است. این اثر در سال دوم به اوج خود می رسد و سپس روند کاهشی آن شروع می شود اما حذف تقریبا کامل این اثر بیش از ۱۰ سال به طول می انجامد.

ایجاد شوک مثبت در نرخ ارز موثر واقعی نیز در سال اول اثر مثبت بر شاخص قیمت نسبی مسکن دارد، در سال دوم این اثر تقریبا برابر با صفر و از آن به بعد این اثر کاملا منفی می شود و حذف تقریبا کامل این اثر نیز بیشتر از ۱۰ سال طول خواهد کشید همچنین نتایج نشان داد شوک های درون زای بازار مسکن (شوک های خود قیمت نسبی مسکن) در سال اول تاثیر حدودا ۰.۱۳ درصدی روی قیمت نسبی مسکن دارد اما این اثرات به طور تقریبی بعد از دو سال تقریبا به صفر میل می کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir