بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 5 اسفند 1391      13:9

پیش‌بینی‌های 92 از بورس

در حالی که کشور در انتظار ارائه بودجه 92 از سوی دولت است، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران به انتشار پیش‌بینی‌های سال آینده خود پرداخته‌اند؛ طی چند روز گذشته سیستم جامع اطلاع‌رسانی ناشران بورس، موسوم به سامانه کدال شاهد ترافیک انتشار گزارش‌های سال 92 شرکت‌های حاضر در بورس و فرابورس بود، انتشار گزارش‌هایی با اهمیت که حتی توقف حدود 50 نماد معاملاتی در بازار سرمایه را سبب شده است.آنچه تا به امروز از مضمون بودجه 92 شرکت‌های بورسی برمی‌آید، اوج محافظه کاری نسبت به سال آینده است و اینکه در این گزارش‌ها سعی شده تا انتظار خاص و ویژه‌ای برای سهامداران درخصوص رشد سودآوری ایجاد نشود. همچنین در این گزارش‌ها شاهد نرخ‌های مختلف دلار و سایر ارز‌ها هستیم. برخی از شرکت‌ها برای صادرات خود دلار مبادله‌ای را مبنا قرار داده‌اند و برخی نرخ‌هایی خارج از این چارچوب را و برخی شرکت‌های وارداتی نیز همچنان به ارز مبادله‌ای وفادار مانده‌اند. این در حالی است که ارز 1226 تومانی دیگر در بودجه شرکت‌های بورسی دیده نمی‌شود؛ اما نحوه انتشار پیش‌بینی‌های جدید شرکت‌ها که به صورت دسته جمعی در بازار سرمایه ایران صورت می‌گیرد، باردیگر موجب بروز انتقاداتی شده است. گزارش‌هایی که اهمیت بسیار زیادی دارند؛ اما انتشار یکباره آنها فرصت تحلیل را از بازار می‌گیرد و در این بین البته متولیان امر تحلیل در بازار سهام نیز عملکردی منفعلانه را از خود به نمایش گذاشته‌اند.

بورس؛ زیر باران پیش بینی های 92 
 بورس اوراق بهاد ار تهران هفته گذشته به د نبال انتشار اطلاعیه های پیش بینی سود سال 92 شرکت ها د ستخوش برخی تغییرات بود .
د ر هفته گذشته معامله گران د ر ابتد ای هفته با توقف نزد یک به 50نماد برای انتشار اطلاعیه های پیش بینی سود سال 92 مواجه شد ند و پس از آن با توجه به اختلال سایت کد ال به عنوان مرجع انتشار اطلاعیه ها د ر فضای نه چند ان مناسب شاهد بازگشایی نماد ها بود ند . اجرای روش های سنتی د ر بورس نه چند ان شلوغ تهران و فرابورس موجب شد ه است، تا همچنان روش های سنتی د ر تلفیق با مد ل هایی نظیر سایت اد گار د ر ایالات متحد ه به آمیخته ای از مشکلات اجرایی تا فنی منجر شود . این د ر حالی است که د ر بیشتر بورس های جهان انتشار اطلاعیه ها بلافاصله پس از د ریافت صورت گرفته و فرآیند نظارت و بررسی اطلاعات و پیگیری مسوولیت مد یران شرکت ها به بعد موکول می شود . د ر این شرایط توقف نماد ها بیشتر برای انتشار این اطلاعیه ها به 5 تا 60د قیقه محد ود می شود که همین امر موجب می شود روند کلی بازار متاثر از موج های غیرعاد ی توقف و بازگشایی های چند روزه و یا نگرانی همیشگی برای توقف های بلند مد ت قرار نگیرد .
این همه د ر شرایطی است که د ر جهان کنونی شمار قابل ملاحظه ای از بورس ها وجود د ارند که د ه ها برابر بزرگ تر از بورس تهران با روش های کاملا مد رن به فعالیت اد امه د اد ه و سرمایه گذاران با آرامش د ر آنها براساس شرایط بازار و تحلیل وضعیت شرکت ها اقد ام به سرمایه گذاری می کنند . د ر این میان بورس هایی نظیر بورس بمبئی هند با 5هزار و 174شرکت ثبت شد ه، بورس تورنتو با 3هزار و 969 شرکت، بورس لند ن با 2هزار و 782شرکت، نزد ک با2هزار و 598شرکت و بورس یورنکست ان وای اس ای با 2هزار و 345شرکت و با شرایط خاص به لحاظ ارزش بازار، شرکت های خارجی، حجم معاملات و گسترد گی سرمایه گذاران هرگز شاهد حجم توقف نماد هایی نظیر بورس تهران نبود ه و از این نظر بورس تهران همچنان ریسک بالایی را به سرمایه گذاران انفراد ی و همچنین شرکت های سرمایه گذاری و صند وق های مشترک وارد می سازد .این د ر حالی است که بازار سرمایه همچنان با مشکلاتی ساختاری از جمله سطح پایین تحلیل، سطح کم نقد ینگی و نبود ابزار مهار ریسک همانند معاملات اختیاری و آتی (به د لیل در حاشیه بودن معاملات آتی) به ویژه د ر مقاطع زمانی نظیر هفته گذشته مواجه است. نبود عمق کافی موجب می شود بازار عموما د ستخوش نوسان های شد ید و خارج از کنترل شود و توقف نماد ها در بیشتر موارد عامل بروز این نوسان های شد ید است؛ آنچه د ر روزهای اخیر د ر مورد نماد هایی نظیر پالایشگاه اصفهان به عنوان نوسان مثبت و ملی مس به عنوان نوسان منفی رخ د اد ، آمیخته ای از تاثیر توقف نماد ها و همچنین جای خالی تحلیل و ارزیابی د قیق د ر بازار است. د ر همین شرایط اگر چه برخی از شرکت های مشاوره و تحلیل اطلاعات برای فعالیت د ر بازار مجوز فعالیت د ریافت کرد ه اند ، وضعیت این شرکت ها نظیر موسسات تامین سرمایه بود ه و حتی د ر سایت های اینترنتی برخی از این شرکت ها هم نشانه ای از فعالیت د ید ه نمی شود .
محافظه کاری د ر پیش بینی های 92
د ر کنار تاثیر توقف های پر شمار بر بازار و آشفتگی روند بورس د ر هفته گذشته که د ر نهایت به افت بازار به میزان 132واحد معاد ل 3/0 د رصد د ر شاخص کل منجر شد . بازار به لحاظ محتوای اطلاعاتی نیز د ر معرض گزارش هایی قرار گرفته است که همانند سنت چند ساله اخیر د ستخوش محافظه کاری قابل ملاحظه ای است. د ر همین حال نبود وحد ت رویه د ر میان شرکت های گزارش د هند ه د ر موضوعاتی نظیر نرخ ارز نیز بر ابهامات افزود ه است. د ر شرایطی که مراکز متعد د ی د ر سراسر جهان به ارائه پیش بینی د ر مورد نرخ مواد خام و فلزات برای سال میلاد ی 2013پرد اخته و قابل د سترسی است، شرکت های بورسی با آشفتگی عجیبی هر یک بر مبنای ناشناخته ای به پیش بینی قیمت مس ، روی، سرب، فولاد و سنگ آهن برای سال آیند ه پرد اخته اند که جای خالی ایجاد یک مرکز وحد ت رویه د ر این زمینه به شد ت احساس می شود . به طوری که این شرایط د ر مورد یک فلز از د و منظر مصرف کنند ه و تولید کنند ه نیز متفاوت است و یک شرکت مصرف کنند ه قیمت روی یا مس را د ر یک سطح مفروض کرد ه، د ر حالی که متقابلا شرکت تولید کنند ه همان فلز را با قیمت متفاوتی پیش بینی کرد ه است. این امر به خصوص زمانی که هر د و شرکت تک محصولند تفاوت های عجیبی را ایجاد می کند . د ر کنار تحولات مربوط به پیش بینی سود سال92 شرکت ها، معامله گران د ر هفته گذشته شاهد تحولات مهمی بود ند ؛ د ر مسائل سیاسی نزد یکی زمان مذاکرات گروه موسوم به 1+5 و تهران د ر آلماتی قزاقستان بازارهای مالی را د ر جو انتظاری فرو برد ه است که می تواند به تغییرات د ر بازارهای متفاوت به ویژه د ر بخش بازارهای موازی ارز و طلا منجر شود .
افزون بر این، د ر مسائل اقتصاد ی شرایط همچنان به لحاظ مسائل کلان مبهم است. د ر این بخش عد م ارائه لایحه بود جه موجب اد امه ابهام د ر مورد نرخ ارز مرجع و مباد لاتی د ر سال آیند ه و همچنین حقوق د ولتی به ویژه حقوق معاد ن شد ه است. د ر این میان کمبود ارز ناشی از مسائل رخ د اد ه برای صاد رات نفت د ر هفته گذشته به اتخاذ تصمیماتی د ر مورد هد ایت تمامی منابع ارزی به اتاق مباد لات و همچنین پد ید ه ای تازه به نام «بازار بین بانکی» شد ه که توضیح چند انی د رمورد این تصمیم و تبعات آن تاکنون ارائه نشد ه است. د ر همین حال وجود نزد یک به سه هفته کاری به پایان سال 91 شانس بررسی لایحه بود جه د ر مجلس را کاهش د اد ه است. همچنین ابهام د ر مرحله د وم طرح هد فمند ی د رکنار اعلام مصاحبه مطبوعاتی رییس جمهوری احتمالا برای روز یکشنبه نیز به شایعاتی د ر مورد لایحه بود جه و طرح هد فمند ی منجر شد ه است. د ر کنار بحث د ائمی شرایط اقتصاد ی کشور معامله گران د ر تحولات بین المللی شاهد افت بهای فلزات د ر سایه تعطیلی اقتصاد چین به د لیل فرارسید ن سال نو چینی و همچنین بهبود عملکرد اقتصاد های بزرگ از جمله ایالات متحد ه هستند . کاهش شد ید بهای طلا و همچنین فلزات رنگین د ر هفته گذشته نگرانی هایی را د ر مورد صنایع وابسته ایجاد کرد ه است هر چند که عموما بازار فلزات رنگین هر ساله رفتار مشابهی را د ر ابتد ای سال نشان می د هد . د ر بازار فلزات رنگین، بهای مس تا 7هزار و 810 د لار کاهش یافته است. 
بهای روی نیز به 2هزار و 96د لار و بهای سرب به 2هزار و 304د لار و آلومینیوم به 2هزار و 23د لار رسید ه است. ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺘﺎﻝ ﺑﻮﻟﺘﻦ، د ﺭ ﻫﻔﺘﻪ گذشته ﺗﻐﻴﻴﺮﻱ د ﺭ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻨﮓ ﺁﻫﻦ د ﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺳﭙﺎﺕ ﭼﻴﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ نشد ه ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ ﺳﺎﻝ ﻧﻮ د ﺭ ﭼﻴﻦ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ د ﺍد ﻭﺳﺘﺪ ﺳﻨﮓﺁﻫﻦ د ﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﻮد ﻩ ﺍﺳﺖ. 
د ﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﺗﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻨﮓ ﺁﻫﻦ، ﺗﻌﺪﺍد ﺯﻳﺎد ﻱ ﺍﺯ ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ ﺳﺎﻝ ﻧﻮ د ﺭ ﭼﻴﻦ، ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻨﮓﺁﻫﻦ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ شد . د ر بورس کالا نیز روند تند افزایش قیمت ها د ر هفته گذشته جای خود را به آخرین عرضه تا پیش از پایان سال د اد .
د ر بازار چه خبر بود ؟
د ر بازار چهارشنبه معامله گران همچنان شاهد بازار کم عمق به لحاظ نقد ینگی و د ستخوش تلاطم بازگشایی نماد ها بود ند که د ر این بازار کم عمق بازگشایی نماد ملی مس پس از گزارش محافظه کارانه شرکت به افت قیمت نزد یک به 6د رصد ی منجر شد تا شاخص نیز با تاثیر قابل ملاحظه نماد ملی مس افت کند . د ر این میان بازگشایی نماد حفاری شمال نیز پس از تعد یل مثبت راه به جایی نبرد . د ر همین حال د و نماد مهم گل گهر و سایپا نیز برای اعلام سود سال 92متوقف شد ه اند که بازگشایی آنها می تواند جالب توجه باشد ؛ اما د ر حال حاضر تمام بازار د ر انتظار بازگشایی نماد پالایشگاه تهران است. گران ترین سهم بازار سرمایه ایران پس از تعد یل قابل ملاحظه سود احتمالا رکورد ی تاریخی را د ر بازگشایی به ثبت خواهد رساند .
شرکت پالایش نفت تهران که کلیه فعالان بازار چشم انتظار اعلام گزارش عملکرد 9 ماهه آن بود ند ، با اعلام تحقق سود د و هزار و 898 تومانی د ر این د وره، پیش بینی عاید ی هر سهم خود را برای سال جاری مبلغ سه هزار و 889 ریال سود برآورد کرد ه است.
برآورد های اعلام شد ه د ر حالی است که سود پیش بینی شد ه اعلامی از سوی شرکت نسبت به آخرین پیش بینی حد ود 277 د رصد رشد د اشته، اما شرکت د ر گزارش پیش بینی د رآمد جد ید خود توجه سرمایه گذاران را به این نکته مهم جلب کرد ه که «به د لیل تغییرات پیاپی سود بعد از تهیه و ارائه صورت های مالی، ناشی از د ریافت اعلامیه ها از شرکت پالایش و پخش، حتی اطلاعات واقعی ارائه شد ه نیز از قابلیت اتکا برخورد ار نیستند و با اعلامیه های د ریافتی می تواند د ستخوش تغییرات با اهمیت د ر سود هر سهم شود .»
این شرکت د ر عملکرد 9 ماهه مورد بررسی از تحقق 74 د رصد ی فروش، 76د رصد ی بهای تمام شد ه و 79 د رصد ی سود ناخالص و سود عملیاتی خبر د اد ه است. همچنین «شتران» د ر نظر د ارد 40د رصد از سود خالص هر سهم را بین سهامد ارانش تقسیم کند .«شتران» د ر پیش بینی سال مالی 91 د ر حد ود 18 د رصد از سود خالص را ناشی از د رآمد حاصل از سرمایه گذاری ها و 13 د رصد را نیز حاصل از ارائه خد مات فنی و مهند سی به شرکت نفت ایرانول و نفت پاسارگاد اعلام کرد ه است.
د ر همین حال گروه تصفیه نفت هفته آیند ه د رکنار وضعیت د و نماد پالایشگاه بند ر عباس و تهران، حضور تازه وارد ی به نام نفت پاسارگاد را شاهد خواهد بود که این شرکت د ر کنار نفت جی د و غول صنعت قیر کشور به شمار می روند . براساس اعلام اولیه 30 میلیون سهم از شرکت نفت پاسارگاد معاد ل پنج د رصد از سهام این شرکت توسط سهامد اران عمد ه، تامین اجتماعی و سرمایه گذاری صند وق بازنشستگی کشوری د وشنبه هفتم اسفند ماه د ر بازار د وم فرابورس عرضه می شود و نماد این شرکت به عنوان بیست و پنجمین نماد د ر بازار د وم فرابورس ایران بازگشایی می شود . 
محد ود یت خرید هر ایستگاه کاری 35 هزار سهم بوده و معامله گران برخط نمی توانند د ر کشف قیمت این شرکت سهم د اشته باشند .
همچنین مانند عرضه نفت ایرانول از 5 د رصد سهام نفت پاسارگاد که د ر روز د وشنبه عرضه خواهد شد ، معاد ل 2 میلیون سهم برای معامله گران برخط د ر نظر گرفته شد ه است که پس از کشف قیمت، مطابق با سهمیه د ر نظر گرفته شد ه د ر پیام ناظر د ر روز عرضه اولیه تخصیص د اد ه خواهد شد .از سهامد اران عمد ه این شرکت 600 میلیارد ریالی می توان به گروه تامین اجتماعی با 5/53 د رصد و شرکت سرمایه گذاری صند وق بازنشستگی کشوری با 5/46 د رصد مالکیت اشاره کرد . 
مدیرعامل ملی پتروشیمی: شوخی نداریم
در گروه پتروشیمی همچنان بحث در مورد نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی ادامه دارد. در این گروه مدیر عامل شرکت ملی پتروشیمی از دو دستور وزیر نفت درباره دریافت ارزی بهای خوراک محصولات صادراتی و محاسبه قیمت بخش ریالی خوراک بر اساس ارز مبادله ای خبر داد. این در حالی است که دو کارگروه برای رسیدگی به شکایات پتروشیمی ها نیز تشکیل شده است. عبدالحسین بیات در گفت وگو با خبرگزاری فارس، در خصوص بخشنامه وزیر نفت درباره دریافت دلاری بهای خوراک محصولات پتروشیمی صادراتی، گفت: بخشنامه ها جنبه تعارف و شوخی ندارد. سیاست گذاری ها دولتی است و باید انجام شود. در عین حال این موارد تنها مختص دولتی ها نیست و در حوزه پتروشیمی آنچه که ابلاغ شده است مشمول کل پتروشیمی ها اعم از دولتی و خصوصی می شود.
در این گروه، پتروشیمی خارک با کاهش پیش بینی سود برای سال آینده روند سال 92 خود را شروع کرده است. بخش عمده این امر ناشی از محدودیت شرکت به نرخ ارز مبادله ای و کاهش تولید محصولات تولیدی شرکت به غیر از متانول است.
در بازار سهام همچنین با نزدیکی پایان سال میزان عرضه های بلوکی سهام سهامداران بخش عمومی برای تامین نیازهای مالی پایان سال افزایش یافته است.پس از عرضه های ساتا و صندوق ذخیره فرهنگیان در هفته گذشته تامین اجتماعی نیز که براساس برخی شایعات تامین مالی چندصد میلیارد تومانی را در دستور کار خود دارد، دو عرضه را برای هفته آینده در دستور کار دارد که 6/8 درصد سهام بانک کارآفرین و 76/2 درصد سهام سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات از جمله این عرضه ها است. بلوک بانک کارآفرین به صورت 50درصد نقد و اقساط و در نرخ پایه 2هزار و 600ریال هشتم اسفند ماه عرضه می شود. در همین حال، تعداد 180 میلیون سهم از سهام سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، روز6 اسفند ماه در بورس اوراق بهادار تهران عرضه می شود.
در همین حال صندوق بازنشستگی نفت درصدد عرضه یک درصد از سهام این شرکت 1600 میلیارد تومانی برآمده است.
این بلوک شامل 160میلیون سهم است که یکشنبه آینده 6 اسفند به قیمت پایه هر سهم 515 تومان و به صورت یکجا و نقد توسط کارگزاری خبرگان سهام عرضه می شود.
زمانی برای بی اقبالی سهام سرب و روی کاران 
در گروه فلزی با انتشار گزارش های نامناسب شرکت های تولید کننده سرب و روی، افت این گروه تشدید شده است. سه شرکت کالسیمین، فرآوری مواد معدنی و باما گزارش های نامناسبی را به اطلاع بازار رسانده اند که بخش عمده این گزارش های نامناسب به ابهام در سیاست صادراتی و نرخ تسعیر ارز و کمبود مواد معدنی شرکت های تولید کننده سرب و روی باز می گردد. در این گروه، کالسیمین در اولین گزارش از سود سال مالی منتهی به 29 اسفند 92 مبلغ 1033ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرده است که نسبت به سود سال جاری (1272 ریال) با افت 19 درصدی روبه رو شده است. پیش بینی سود هر سهم سال مالی 92 با فرض نرخ LME برای سرب و روی به مبلغ 2000 دلار به ازای هر تن و نرخ تسعیر ارز به مبلغ 24500 ریال است. تولید شرکت نسبت به سال91 تغییری نداشته است، اما افت 74 درصدی مقدار فروش یکی از نکته های جالب صورت های مالی 92 شرکت است که آثار در نظر گرفتن دلار 2450 تومانی را از بین برده است. یادآور می شود شرکت برای سال آتی پیش بینی فروش 6/60 میلیون دلاری را کرده است. در این گروه البته محافظه کاری همیشگی ملی مس به افت این شرکت در بازگشایی نماد منجر شد.
ملی مس سود هر سهم سال مالی 92 خود را در اولین پیش بینی 96 تومان اعلام کرده است که 30 درصد افت را نسبت به سود 137 تومانی سال 91 نشان می دهد. افت 5 درصدی مبلغ فروش و افزایش 15 درصدی بهای تمام شده علل اصلی تعدیل منفی شرکت هستند. شرکت مس LME را نیز 7500 دلار در هر تن و نرخ دلار را نیز 2500 تومان در نظر گرفته است. مقدار فروش شرکت در سال 92 نسبت به سال 91 با افت 67 درصدی روبه رو شده است که قابل توجه است و همین عامل افت مبلغ فروش شرکت را در پی داشته است. در حال حاضر نرخ فروش مس کاتد در بورس کالا 22939 تومان و مس مفتول 23252 تومان در هر کیلو دادو ستد می شود. 
در گروه معدنی بیشتر شرکت های سنگ آهنی با محافظه کاری اقدام به پیش بینی سود سال 92خود کرده اند که البته این رویه در سال 91نیز تکرار شده بود.در این گروه شرکت تولید مواد اولیه صبانور سود هر سهم سال آتی خود را در اولین پیش بینی مبلغ 5421 ریال اعلام کرده است که نسبت به آخرین پیش بینی سود سال جاری (4927ریال) رشد 10 درصدی داشته است. در همین حال کچاد برای سال 92 در اولین پیش بینی 1862 ریال به ازای هر سهم اعلام کرده که نسبت به سود 200 تومانی و پیش بینی شده سال 91 افت 7 درصدی داشته است. 
کگل برخلاف دو شرکت سنگ آهنی حاضر در بازار، سود هر سهم سال مالی 92 خود را نسبت به سود سال جاری با افزایش 14 درصدی روبه رو کرده است. شرکت برای سال آتی پیش بینی کرده 90 میلیون دلار صادرات داشته باشد که نرخ دلار را 2400 تومان در نظر گرفته است. نرخ تسعیر ارز شرکت برای سال 91 هم مبلغ 1990تومان بوده است. 
در گروه کانی غیر فلزی نماد شیشه و گاز در شرایطی متوقف شده است که مدیر مالی شرکت شیشه و گاز در گفت وگو با بورس نیوز عنوان کرد: در پی توقف کوره یکی از واحدهای تجهیزاتی با ظرفیت تولید 220 تن، مقدار تولید شرکت طی عملکرد 9 ماه امسال با کاهش 40 درصدی مواجه شد که با توجه به عدم توانایی شرکت برای تامین هزینه های مربوط به تعمیر آن، توقف این واحد تجهیزاتی همچنان ادامه دارد.
امیر رضی در ادامه در بیان دلایل افزایش 15 درصدی درآمد فروش طی این دوره عنوان کرد: عمده دلیل رشد درآمد فروش طی دوره یاد شده را می توان ناشی از فروش موجودی سال گذشته کالاهای باقیمانده در انبار عنوان کرد.
در مجموع بازار سهام روز چهارشنبه بازار ضعیف و پرنوسانی بود که در آن شاخص کل 71واحد افت کرد. ارزش معاملات نیز با انتقال سهام 4شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی، خارک، فن آوران و شیراز به هلدینگ نفت و گاز تامین در خارج از ساعت معاملاتی با جهش مواجه شده و به 319میلیارد تومان رسید. احتمالا این انتقال برای آماده سازی شرکت هلدینگ نفت و گاز تامین برای انجام عرضه اولیه صورت گرفته است. در این روز از 194نمادی که به روی تابلو رفتند 75نماد با کاهش قیمت و 114نماد با رشد ارزش همراه شدند و بقیه نمادها هم بدون تغییر بودند. 

"دنیای اقتصاد"


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir