بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : جمعه 11 اسفند 1391      13:10
بودجه ۱۲۰۰ تریلیون ریالی هدفمندی

تنزل ۶.۲ درصدی بودجه عمرانی

بودجه عمرانی کشور در لایحه بودجه سال 92 حدود 373 هزار میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به رقم مصوب سال 1391 حدود 6.2 درصد کاهش نشان می‌دهد
تصویر کلان لایحه بودجه سال 92
رقم بودجه کل کشور در سال 1392 حدود 7305 تریلیون ریال (731 هزار میلیارد تومان) است که نسبت به رقم مشابه سالجاری از افزایش 28.9 درصد برخوردار است. بدون در نظر گرفتن تغییرات ناشی از افزایش نرخ ارز و هدفمندی یارانه ها، بودجه کل کشور در مقایسه با رقم مشابه 1391 معادل 1.2 درصد کاهش دارد.
حدود 26 درصد از بودجه کل کشور را بودجه دولت و 74 درصد را بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می دهد. بدون در نظر گرفتن تغییرات ناشی از نرخ ارز و هدفمندی یارانه ها، سهم بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به ترتیب حدود 34 و 66 درصد خواهد بود که نسبت به سال 1391 به ترتیب 16.8 درصد افزایش و 1.6 درصد کاهش را نشان می دهد. رشد متناظر بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نسبت به سال ماقبل در سال 1391 به ترتیب معادل 0.8 و 18.6 درصد بود.
 مجموع سرمایه گذاری دولت و شرکت های دولتی در سال 1392 معادل 1370 تریلیون ریال (137 هزار میلیارد تومان) برآورد شده که نسبت به رقم پیش بینی عملکرد سال 1391 حدود 31.4 درصد افزایش دارد.
درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی نسبت به سال 1391 به ترتیب از رشدی معادل 16.8 و 20.4 درصد برخوردار هستند. نسبت درآمدهای غیر نفتی به کل منابع عمومی، بدون در نظر گرفتن درآمدهای انتقال یافته از هدفمندسازی یارانه ها، از 45.3 درصد در سال 1391 به 50.7 درصد می رسد.
منابع بودجه
سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه ای (جاری) از64.6 درصد در سال 1391 به 75.7 درصد می رسد. همچنین کسری تراز عملیاتی بودجه معادل 17.4درصد کاهش پیدا می کند.
رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به پیش بینی عملکرد سال 1391 معادل 33.9 درصد است. بخش عمده ای از این افزایش به دلیل رشد 67.5 درصدی مالیات بر ارزش افزوده است. افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 2.9 درصد در سال 1391 به 3.6 درصد براساس قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین رشد بیش از 25 درصدی تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری نقش اساسی را در رشد درآمد مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده دارد. بدون در نظر گرفتن افزایش مالیات بر ارزش افزوده، رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به پیش بینی عملکرد سالجاری معادل 28 درصد است.
در لایحه بودجه 1392 مبلغی معادل 1000 میلیارد ریال از یک طرف در بخش مالیات بر درآمد و ازطرف دیگر در اعتبارات متفرقه به صورت جمعی-خرجی منظور شده است.
رشد اعتبارات هزینه ای در لایحه بودجه سال 1392 نسبت به رقم مصوب سالجاری معادل 20.2درصد است.
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای نسبت به رقم پیش بینی عملکرد سال 1391 بیش از 3 برابر شده در حالیکه نسبت به رقم مصوب سالجاری حدود 6 درصد کاهش دارد. بدین ترتیب سهم این اعتبارات از کل مصارف بودجه عمومی دولت از 12.8 درصد در سالجاری به 22.3 درصد در سال 1392 افزایش می یابد.
هدفمندی یارانه ها
در سال 1392برای هدفمندی کردن یارانه ها  مبلغ 1200 تریلیون ریال (120 هزار میلیارد تومان) منابع در نظر گرفته شده است که از این مبلغ 112 هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات یارانه پیش بینی شده در لایحه و 1088 تریلیون ریال (108.8هزار میلیارد تومان) از محل افزایش قیمت حامل های انرژی تامین خواهد شد. از منابع حاصله، 900 هزار میلیارد ریال به به اجرای ماده (7) و 300 هزار میلیارد ریال به اجرای مواد (8) و (11) قانون هدفمند کردن یارانه ها اختصاص یافته است.
مبلغ 10400 میلیارد ریال از اعتبارات ردیف های متفرقه به اعتبارات هزینه ای و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی دستگاه های اجرایی ذی ربط و 5520 میلیارد ریال به اعتبارات استانی منتقل شده است.
بخش سلامت
اعتباراتی معادل 27614 میلیارد ریال در قالب موضوع های اجرای برنامه پزشک خانواده، تامین یارانه دارو و واردات مواد اولیه و داروهای ساخته شده، تسهیل دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، درمان بیماران خاص و صعب العلاج، کمک به تربیت و تامین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز به بخش سلامت اختصاص یافته است.
اعتبارات هزینه ای
اعتبارات هزینه ای در سال 1392 بدون در نظر گرفتن اعتبارات مربوط به هدفمند کردن یارانه های انرژی و یارانه واردات، حدود 1078 تریلیون ریال (107.8 هزار میلیارد تومان) برآورد شده است که نسبت به رقم مصوب سال 1391 حدود 6 درصد و نسبت به پیش بینی عملکرد سالجاری حدود 26 درصد افزایش دارد و با توجه به تورم پیش بینی شده برای سال آینده، به معنی کاهش اعتبارات هزینه ای به قیمت های ثابت است.
فصول " آموزش"، "بهداشت و سلامت"، "رفاه و تامین اجتماعی" و دفاع با حدود 62 درصد سهم عمده را در اعتبارات هزینه ای دارند. ملاحظات عمده اعتبارات هزینه ای سال 1392 عبارتند از:
افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت به میزان 20 درصد با بار مالی حدود 130 هزار میلیارد ریال نسبت به سال 1391
یارانه های عمده منظور شده در لایحه بودجه شامل 37546 میلیارد ریال یارانه نقدی نان، 21950 میلیارد ریال یارانه کالاهای اساسی، 8139 میلیارد ریال یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی، 52175 میلیارد ریال مابه التفاوت قیمت برق و سوخت نیروگاه ها، 51611 میلیارد ریال یارانه واردات کالا های اساسی، 18360 میلیارد ریال یارانه واردات دارو و 17000 میلیارد ریال مابه التفاوت قیمت حامل های انرژی دستگاه های اجرایی می شود.
منظور کردن 2000 میلیارد تومان برای اجرای برنامه پزشک خانواده.
منظور کردن 1500 میلیارد تومان برای کمک به اجرای سیاست های جمعیتی کشور.
بودجه عمرانی
اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در لایحه بودجه سال 1392 حدود 373 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به رقم پیش بینی عملکرد سال جاری حدود 3 برابر شده و نسبت به رقم مصوب سال 1391 حدود 6.2 درصد کاهش نشان می دهد.
در توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال 1392، فصول منابع آب، انرژی، حمل و نقل و "مسکن و عمران شهری و روستایی" ، آموزش و بهداشت در اولویت قرار داشته و این شش فصل در مجموع حدود 52 درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی را به خود اختصاص داده اند.
ملاحظات درنظر گرفته در تنظیم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال 1392 را به شرح زیر است:
عدم منظور کردن اعتبار برای طرح های جدید
اعتبارات طرح های وامی، مشارکتی و طرح های با پیشرفت فیزیکی 90 درصد به بالا و طرح های با سال خاتمه 1392 به صورت کامل منظور شده است به نحوی که در سال 1392 به اتمام برسند و در سال 1393 از پیوست شماره (1) قانون حذف شوند
طرح های کمک های فنی و اعتباری مورد توجه قرار گرفته است. به همین منظور اعتبارات ذی ربط معادل 6000 میلیارد ریال افزایش یافته است.
اعتبار طرح های تعمیر و تجهیز حداکثر معادل 90 درصد سال 1391 منظور شده است.
برای شروع عملیات اجرایی طرح ها قرار است از ساز وکار بند (90) ماده واحده (استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی) استفاده شود.
برای طرح هایی که تا 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارند حداکثر 30 درصد اعتبارات مصوب 1391 منظور شده است. این طرح ها نیز می توانند از ساز و کار بند (90) ماده واحده لایحه بودجه استفاده کنند.
به تعادل منطقه ای با منظور کردن 12000 میلیارد ریال در اجرای حکم ماده (180) برنامه پنجم توجه شده است.
2700 میلیارد ریال به توسعه سواحل خلیج فارس و دریای عمان اختصاص یافته و همچنین طرح های خاصی برای مطالعه و اجرای آبرسانی از دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی منظور شده است.
مسکن
علاوه بر اعتبارات منظور شده در فصل مسکن، مبلغ 2500 میلیارد ریال تخفیف عوارض پروانه، حمایت های مالی، تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن مهر، 1665 میلیارد تومان برای زیرساخت سهم دولت مسکن مهر و 1365میلیارد تومان ریال سود تسهیلات مسکن مهر در ردیف های متفرقه منظور شده است. جمع موارد یاد شده به 5530 میلیارد ریال بالغ می شود.
اعتبارات اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی در سال 1392 معادل 96210 میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به رقم مصوب سال 1391 بالغ بر 27 درصد افزایش نشان می دهد. بدین ترتیب سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی از کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از 19 درصد در سال 1391 به حدود 26 درصد افزایش می یابد. با احتساب اعتبارات طرح های استانی ویژه (ملی استانی شده)، کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی به 144119 میلیارد ریال بالغ خواهد شد که ضمن افزایش 91 درصد نسبت به سال 1391، 39 درصد از کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای را به خود اختصاص خواهد داد.
به منظور تمرکز زدائی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران استان ها، 34 طرح ملی به بخش طرح های استانی ویژه (ملی استانی شده) منتقل شده است. همچنین 10 طرح کمک های فنی و اعتباری از ملی به استانی تبدیل شده است. بدین ترتیب کل اعتبارات طرح های کمک های فنی و اعتباری استانی به حدود 10000 میلیارد ریال بالغ می شود (علاوه بر 3200 میلیارد ریال اعتبارات طرح های کمک های فنی و اعتباری ملی)
بودجه شرکت های دولتی
بودجه شرکت های دولتی در سال 1392 معادل 5853 تریلیون ریال ( 585 میلیارد تومان) برآورد شده است که بدون در نظر گرفتن منابع و مصارف موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها و مابه التفاوت نرخ ارز نسبت به رقم مشابه سال 1391 کاهشی معادل 1.6درصد را نشان می دهد.
 تعداد شرکت های دولتی از 436 شرکت در سال 1391 به 250 شرکت کاهش یافته است، که حاصل واگذاری 186 شرکت دولتی است.
کل اعتبارات هزینه ای شرکت های دولتی از محل بودجه عمومی دولت در سال 1392 معادل 9653 میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به سال جاری4.9 درصد کاهش دارد. این اعتبارات مربوط به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می شود. هزینه های سرمایه ای از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دولت نیز حدود 85517 میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به سال 1391 حدود 16 درصد کاهش دارد.
افزایش مالیات و سود سهام شرکت های دولتی نیز به ترتیب معادل 22.3 و86 درصد است که افزایش شایان توجه سود سهام به دلیل افزایش نرخ سود سهام سهم دولت از 40 به 50 درصد است.

آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : میلیارد - اعتبارات - میلیارد ریال - 1391 - سال 1391 - بودجه - یارانه - 1392 - سرمایه - سال 1392 - سرمایه ای - های سرمایه ای - تملک - تملک دارایی های سرمایه - دارایی های سرمایه - دارایی - تملک دارایی - تملک دارایی های - دارایی های سرمایه ای - نسبت به رقم - استانی - به رقم - هزینه ای - اعتبارات تملک - اعتبارات تملک دارایی های - هزار میلیارد - اعتبارات تملک دارایی - که نسبت به - سال 1391 به - که نسبت - در سال 1392 - منظور شده - 1391 به - شرکت های دولتی - ترتیب - شده است که - اعتبارات هزینه ای - نسبت به سال - به سال - لایحه - برآورد - اعتبارات هزینه - بینی عملکرد - لایحه بودجه - تریلیون ریال - است که نسبت - پیش بینی عملکرد - برآورد شده است که - درصد کاهش - مالیات - درصد در - بدون در نظر گرفتن - در نظر گرفتن - سهم - یارانه ها - مصوب - در سال 1391 به - است که نسبت به - درآمدهای - عملکرد - بدون در نظر - تومان) - برآورد شده است - بدون در - نظر گرفتن - تریلیون - در سال 1391 - سالجاری - میلیارد تومان) - به ترتیب - رقم مصوب - قیمت - به رقم مصوب - نرخ - نسبت به رقم مصوب - مالیات بر - درصد افزایش - ریال یارانه - درصد در سال - میلیارد ریال یارانه - هزار میلیارد ریال - شده است که نسبت - که نسبت به رقم - های فنی و اعتباری - درصد در سال 1391 - کردن یارانه - به سال 1391 - 1392 معادل - انرژی - واردات - پیش بینی عملکرد سال - نسبت به سال 1391 - عملکرد سال - ریال برآورد - در سال 1392 معادل - 1391 حدود - شده در - میلیارد ریال برآورد - بودجه عمومی - بودجه عمومی دولت - مالیات بر ارزش افزوده - عمومی دولت - ریال برآورد شده - فنی و - سال 1391 حدود - ریال به - بر ارزش - کمک های فنی - مسکن - های فنی و - دولت و - فنی و اعتباری - بینی عملکرد سال - مالیات بر ارزش - سود - در لایحه - فنی - سال 1392 معادل - بر ارزش افزوده - ریال برآورد شده است - میلیارد ریال برآورد شده - و اعتباری - کمک های فنی و - اعتباری - ارزش افزوده - از محل - میلیارد ریال به - کل اعتبارات - هزار میلیارد تومان)
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir