بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 2 مرداد 1395      14:26

صعود ۱۲پله‌ای ایران در عملکرد لجستیکی

تازه‌ترین ارزیابی بانک جهانی از وضعیت لجستیکی۱۶۰ کشور نشان می‌دهد که رتبه ایران در سال ۲۰۱۶ نسبت به ۲۰۱۴ معادل ۱۲ پله صعود داشته و از رتبه ۱۱۴ به ۹۶ رسیده است.

اقتصاد ایرانی: ارزیابی بانک جهانی از عملکرد شاخص لجستیک (Logistics Performance Index) که از سوی معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران مورد تحلیل قرارگرفته است، حاکی از آن است که اﻳﺮان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﻪ، ﻫﻨﺪ، اﻧﺪوﻧﺰی، ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮدی ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روﺳﻴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد لجستیکی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. با این همه ایران طی دو سال گذشته رتبه و جایگاه خود را در این فهرست ارتقا داده است در حالی که دو رقیب منطقه ای یعنی عربستان و ترکیه روندی نزولی را طی کرده اند.

به گزارش مهر، بانک جهانی ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﺮرسی و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﭘﺮدازد و در ﮔﺰارش اﺧﻴﺮ خود ۱۶۰ ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن را از اﻳﻦ ﺣﻴﺚ ارزﻳﺎﺑﻲ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻛﺮده اﺳﺖ. مولفه هایی که عملکرد ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ کشورهای مختلف جهان بر اساس آن مورد ارزیابی قرار گرفته است، شامل ﻛﺎراﻳﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻ از نظر ﺳﺮﻋﺖ، ﺳﺎدﮔﻲ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺑﻮدن ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﮔﻤﺮﻛﻲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ، ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ، ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﺠﺴﺘﻴﻜﻲ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در ﺗﻌﻘﻴﺐ و ردﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎی ارﺳﺎﻟﻲ و همچنین ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن زﻣﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی در زﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺷﺪه ﻳﺎ زﻣﺎن ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر است.

اﻣﺮوزه، ﺑﺨﺶ ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن اﺻﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ می شود. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﻛﺸﻮرﻫﺎ، ﻋﺎﻣﻞ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و رﻗﺎﺑﺖ آﻧﻬﺎ در ﻫﺮ دو زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و داﺧﻠﻲ است. بر همین اساس سیاستﮔﺬاران نیز ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﭘﺎﻳﺪار را ﺑﺮای ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎی دارای ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﺑﻠﻜﻪ در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺗﻮری ﺑﺮای رﺷﺪ اقتصادی، ﺿﺮوری ﻣﻲداﻧﻨﺪ. ﻛﺸﻮرﻫﺎی دارای ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺿﻌﻴﻒ در ﺑﺨﺶ ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺗﻜﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﻲ ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ و رﻗﺎﺑﺖ در زﻧﺠﻴﺮه ارزش ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻟﺠﺴﺘﻴﻜﻲ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان در ﮔﺰارش ﺳﺎل ۲۰۱۶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دورهﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻬﺒﻮد رﺗﺒﻪ اﻳﺮان در ﺣﻮزه "ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ" ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﻮزه "ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﺠﺴﺘﻴﻜﻲ" ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﻛﺎرﮔﺰاران ﻳﺎ واﺳﻄﻪﻫﺎی ﮔﻤﺮک ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻳﺮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.

 در تحلیلی که معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران از گزارش بانک جهان ارائه کرده، این گمانه مطرح شده است که اﻳﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮزهﻫﺎ ﺿﻌﻴﻒﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ. چه آنکه، اﻳﺮان در ﺣﻮزه "زﻣﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی در زﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺷﺪه ﻳﺎ زﻣﺎن ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر" در ﻣﻴﺎن ۱۶۰ ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن در ﺟﺎﻳﮕﺎه ۱۱۶ام ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. با این همه ایران در تمامی مولفه های مورد ارزیابی روندی مثبت و رو به جلو داشته است.

 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ آﻟﻤﺎن از نظر شاخص عملکرد لجستیک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺸﻮر دارای ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ۴.۲۳ در ﺟﺎﻳﮕﺎه اول ﻗﺮار دارد و ﺳﻮرﻳﻪ ﻛﺸﻮری ﺑﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻧﻤﺮه ۱.۶ (ﻣﻌﺎدل ۱۹ درﺻﺪ ﻧﻤﺮه آﻟﻤﺎن) ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ رﺗﺒﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. در این میان، ﻛﺸﻮر ﺗﺮﻛﻴﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻗﺮار دارد، اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧ ﻄﻮر ﻛﻪ اشاره شد؛ رﺗﺒﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر در ﺗﻤﺎم ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ۲۰۱۴ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه "ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ" اﺳﺖ.

ایران در حوزه کیفیت زیرساخت های تجاری و جابجایی (مثل مبادی ورودی، راه آهن، جاده ها و فناوری اطلاعات) بهترین رتبه خود را کسب کرده است. در جدول زیر می توانید مقایسه جایگاه ایران، ترکیه و عربستان را در دو سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ مشاهده کنید.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir