بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 14 مرداد 1396      9:37

سوخت نقدینگی تورمی شد

اقتصاد ایرانی: بر مبنای آمارهای بانک مرکزی، عدم تجانس بین انبساط نقدینگی و تورم سطوح قیمتی که از میانه سال ۱۳۹۲ در اقتصاد کشور آغاز شده و تا پایان سال ۱۳۹۴ استمرار داشت، در سال گذشته تا حدودی از بین رفته است. منشا انبساط نقدینگی طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴، به گونه ای بود که افزایش حجم نقدینگی لااقل در کوتاه مدت اثر معناداری بر سطح تورم نداشت. اما برررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که با تغییر منشا انبساط نقدینگی در سال ۱۳۹۵ از دارایی خارجی به بدهی بانک ها، همبستگی تورم و نقدینگی افزایش یافته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حکایت از تغییر ترکیب پایه پولی به سود ترکیب تورم-محور در سال ۱۳۹۵ دارد. بر مبنای اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی در سال گذشته، میزان رشد پایه پولی با افزایش ۰.۴ درصد نسبت به سال ۱۳۹۴ به رقم ۱۷.۳ درصد رسیده است. آمارها نشان می دهد که بدهی بانک ها به بانک مرکزی با رشد ۱۹.۲ درصدی در سال ۱۳۹۵، با ثبت سهم ۱۰.۵ واحدی، بیشترین اثر فزاینده را بر پایه پولی در سال مذکور داشته است. سهم «بدهی بانک های غیر دولتی و موسسات غیر تجاری» که در پایان نیمه نخست سال گذشته ۱۷ درصد کل بدهی بانک ها به بانک مرکزی را شامل می شد، در پایان سال گذشته با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی به ۳۸ درصد رسیده است. خالص دارایی های بانک مرکزی که در سال ۱۳۹۴ بیشترین سهم را در افزایش پایه پولی داشت، در سال پیشین تنها بخشی از ترازنامه بانک مرکزی بود که روی رشد پایه پولی اثر کاهنده داشت. با این اوصاف پایه پولی که در سال ۱۳۹۴ با یک ترکیب غیر تورمی منتشر شده بود در سال ۱۳۹۵ به سمت ترکیب تورم-محور جهش یافت. به نظر می آید مهم ترین عامل فشار تورمی که در ماه های ابتدایی سال جاری شاهد آن بودیم، همین تغییر ترکیب باشد. البته در آخرین ماه سال پیشین، مجموع بدهی بانک ها به بانک مرکزی بیش از ۱۳ درصد کاهش داشته است که می تواند سیگنالی از تغییر مجدد ترکیب پایه پولی باشد.

پول غیر تورمی

مجموع تولید در یک سال مالی مشخص به یکی از صورت های «خرید های مصرفی خانوار به عنوان مصرف»، «خرید های دولتی به عنوان مخارج دولت» و «خرید های کالایی بنگاه ها» به عنوان «سرمایه گذاری»تبدیل به تقاضا می شود. از سوی دیگر این تقاضای شکل گرفته مبنای معاملاتی و بنابراین معادل پولی دارد؛ بنابراین ارزش اسمی کل تولیدات صورت گرفته در یک سال مالی مشخص باید با ارزش حجم پول در گردش برابر باشد. مبنای این برابری در علم اقتصاد نظریه مقداری پول است که نقطه اتصال بخش حقیقی و اسمی اقتصاد است. ارزش اسمی کل تولیدات صورت گرفته در مرحله اول متاثر از ارزش حقیقی (فیزیکی) کالاها و خدمات و در مرحله دوم از افزایش قیمت آنها نشات می گیرد. با لحاظ این حقیقت، می توان نظریه مقداری پول را از زاویه دیگری اینگونه مطرح کرد که تزریق پول به اقتصاد در مرحله اول معاملات معادل با کالاهای حقیقی را پوشش می دهد. تزریق پول بیش از این مقدار، جنبه اسمی تولیدات یعنی افزایش قیمت ها را به دنبال خواهد داشت. زمانی که پول بیش از معاملات معادل با رشد ارزش حقیقی مجموع تولیدات، افزایش یابد، قدرت خرید آن کاهش یافته و در نهایت منجر به تورم خواهد شد. بنابراین در شرایط معمول در هر سال مالی، رشد پول در گردش متجانس با مجموع رشد اقتصادی و تورم است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۴ تورم رقم تقریبی ۱۲ درصد و رشد اقتصادی تقریبا رقم منفی ۲ درصد را به ثبت رسانید؛ یعنی تولیدات اسمی در سال مذکور نسبت به سال قبل رشدی معادل ۱۰ درصد داشت. این در حالی است که حجم پول منتشر شده به طور تقریبی ۱۴ درصد رشد داشت. با توجه به نظریه مقداری پول، ۴ درصد از حجم پول رشد یافته منجر به تورم نشده است. بنابراین نقض نظریه مقداری و عدم پیروی تورم از افزایش حجم پول، حکایت از تفاوت مکانیزم اثرگذاری ترکیب های مختلف حجم پول روی تورم دارد. حجم پول منتشر شده دو منشأ متفاوت دارد. نقطه شروع تزریق پول به اقتصاد، انتشار پول پر قدرت از سوی بانک مرکزی است.

نمود افزایش پول پرقدرت، افزایش خالص دارایی های بانک مرکزی (به عنوان منابع پایه پولی) است که براساس دسته بندی بانک مرکزی در چهار دسته خالص دارایی های خارجی، خالص بدهی های دولت از بانک مرکزی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و خالص سایر دارایی ها تقسیم می شوند. اگر کل پول پر قدرت منتشر شده در قالب سکه و اسکناس بود، حجم پول به سادگی معادل انباره این سکه و اسکناس ها بود. اما از آنجا که آحاد اقتصادی فقط بخشی از پول مورد نیاز را در قالب سکه و اسکناس تقاضا می کنند و بقیه را به عنوان سپرده دیداری نزد بانک نگه می دارند؛ بنابراین دومین منبع تزریق پول به اقتصاد، جریان خلق اعتبار از این سپرده ها ازسوی بانک است. به عقیده کارشناسان هر یک از دسته های ۴ گانه مذکور به عنوان نقطه شروع تزریق پول به اقتصاد، رفتار مشابهی در مکانیزم خلق مجدد پول ندارند. در واقع می توان چنین فرض کرد که بار تورمی ناشی از افزایش هریک از اجزای نقدینگی با توجه به ماهیت سرچشمه نقدینگی ایجاد شده متفاوت خواهد بود.اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴، حکایت از رشد ۱۶.۹ درصدی پول پر قدرت دارد. در سال گذشته در میان اجزای پایه پولی خالص دارایی های خارجی، خالص بدهی های دولت به بانک مرکزی با ثبت ارقام ۲۲ و ۳۳ درصد بخش منبسط شده پایه پولی بودند. این در حالی است که در این سال بدهی بانک ها به بانک مرکزی حدود ۲ درصد و خالص سایر دارایی ها حدود ۲۲ درصد کاهش یافته است. با توجه به وزن متفاوت این اقلام در پایه پولی، محاسبه سهم هر کدام از اقلام در رشد ۱۷ درصدی پایه پولی اهمیت مقایسه ای دو چندانی دارد. محاسبات حاکی از آن است که خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با ثبت سهم ۲۶.۸ درصدی بیشترین تاثیر را در رشد ۱۷ درصدی پایه پولی داشته است. سهم خالص بدهی های دولت از بانک مرکزی نیز با اثر فزاینده ۱۱ درصدی دیگر نیروی فزاینده نقدینگی بود. بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز اثر کاهنده ۱.۶ درصدی و خالص سایر دارایی ها نیز تاثیر کاهنده ای معادل ۱۹.۵ بر انبساط پایه پولی داشته اند؛ بنابراین درصد قابل توجهی از رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۴ به علت افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی بوده است. به خاطر ماهیت غیر تورمی این نوع دارایی، افزایش وزن آنها در سبد دارایی های بانک مرکزی، منجر به افزایش تورم نشد و همین پاسخی به تناقض ذکر شده است. بیشترین اثر کاهشی پایه پولی متاثر از کاهش ۲۲ درصدی خالص سایر اقلام بوده که سهمی کاهنده معادل ۱۹.۵ واحدی در تغییرات پایه پولی داشته است. بدهی بانک ها با منفی ۲.۶ درصد رشد نسبت به سال قبل و سهم کاهنده ۱.۶ واحدی در تغییرات پایه پولی، دومین عامل کاهنده پایه پولی در سال ۱۳۹۵ بوده است؛ بنابراین می توان گفت در سال گذشته تغییر ترکیب نقدینگی، به سمت تحریک تورم بوده است.

تغییر تورم محور

بر مبنای اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵، تورم در حدود ۹ درصد و رشد اقتصادی در حدود ۱۱ درصد بوده است. رشد پایه پولی در سال مذکور ۱۷.۳ درصد و ۰.۴ درصد بیشتر از سال پیشین بوده است. از یک طرف پایه پولی نسبت به سال ۱۳۹۴ تغییر قابل توجهی نداشته و از طرف دیگر خلأ ۴ درصدی که حجم پول در مکانیزم تبدیل به تورم در سال ۱۳۹۴ داشته، در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. پدیده ای که احتمال صحت فرضیه تورمی بودن تغییر ترکیب در نقدینگی را افزایش می دهد. با توجه به اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در سال گذشته دارایی های خارجی اثر کاهنده معادل با ۰.۷ درصد بر رشد نقدینگی داشته است، این در حالی است که بدهی بانک سهم فزاینده ۱۰.۵ درصدی و خالص بدهی دولت نیز سهم فزاینده ۱.۳ درصدی بر انبساط نقدینگی داشته است، سهم سایر دارایی ها در انبساط نقدینگی نیز حدود ۶ درصد بوده است. بانک ها که در سال ۱۳۹۴ بدهی خالص خود را کاهش داده بودند، اما در سال ۱۳۹۵ رقم بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی با افزایش سالانه ۱۹ درصدی بیشترین اثر را بر افزایش نقدینگی داشته است. خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی که در سال ۱۳۹۴ رشد قابل توجهی را به ثبت رسانده بود، در سال پیشین منفی ۰.۶ درصد کاهش یافته است. تغییراتی که تورم محور بودن آنها در دو سازوکار قابل توضیح است. نخست به خاطر سرعت بانک ها در به جریان انداختن پول و به دنبال آن تشدید سرعت گردش پول، افزایش پایه پولی از مجرای انبساط بدهی بانک ها با شدت بیشتری به رشد پول کمک می کند.

افزون بر این استقراض از بانک مرکزی معمولا آخرین ابزاری است که بانک ها در زمان تنگنای مالی به آن متوسل می شوند؛ چراکه در چنین شرایطی وضعیت بانک ها ایجاب می کند که ذخایر احتیاطی و مازاد خود نزد بانک مرکزی را کاهش دهند. کاهش این ذخایر با این ساز و کار که سپرده هایی که بانک دریافت می کند با نسبت بیشتری به تسهیلات تبدیل می شوند، منجر به تسریع چرخه انتشار پول می شود؛ چراکه در چنین حالتی ذخایری که قبلا از مجرای انتشار پول خارج می شد، وارد این مجرا شده اند. خالص سایر اقلام با رشد ۶.۷ درصدی نسبت با سال ۱۳۹۴، به ثبت سهم ۶.۲ واحدی، بعد از بدهی بانک ها، بیشترین سهم را در افزایش پایه پولی داشته است. بدهی دولت نیز با سهم ۱.۳ واحدی، سومین عاملی بوده که نقش مثبت در رشد پایه پولی داشته است؛ بنابراین بر خلاف سال ۱۳۹۴ که ترکیب پایه پولی به سود یک عامل حقیقی محور یعنی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی تغییر کرده بود، در سال ۱۳۹۵ ترکیب وزنی پول پرقدرت منتشر شده از سوی بانک مرکزی به سمت یک ترکیب تورم-محور تغییر کرده است. به نظر می آید انبساط تورمی که در ماه های ابتدایی سال جاری مشاهده شد و در ماه اخیر تورم میانگین را به محدوده دو رقمی اعداد رسانده است را می توان به تاخیر اثرگذاری این تغییر وزن نسبت داد.

سیگنال کاهشی از تغییرات بدهی

بر مبنای آمارهای بانک مرکزی، بدهی «بانک های تخصصی» به بانک مرکزی که در فروردین ماه ۱۳۹۴ معادل ۵۴۹ هزار میلیارد ریال بود در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ به مقدار قابل توجه ۶۰۲.۵ هزار میلیارد رسید. اما در اسفندماه سال پیشین پس از کاهش قابل توجه ۱۸ درصدی به مقدار ۴۹۴.۴ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین در سه ماه اول بازه مورد بررسی، بدهی بانک های تجاری روند کاهشی و بدهی بانک های غیر دولتی و موسسات غیر تجاری یک روند صعودی را طی کرده اند تا رقم بدهی آنها به ترتیب به مقدار نزدیک ۱۳۹ و ۱۳۴ هزار میلیارد ریال برسد. از این ماه به بعد به مدت ۱۲ ماه رقم بدهی «بانک های غیر دولتی و موسسات غیر تجاری» با اختلاف کم از بدهی «بانک های تجاری» روند ثابتی را طی کرده است. از تیر ماه سال گذشته بدهی «بانک های غیر دولتی و موسسات غیر تجاری» با میانگین رشد ۱۵ درصد وارد مسیر صعودی شد و این روند به مدت ۸ ماه به طول انجامید. نکته جالب توجه این است که در این ۸ ماه میزان بدهی «بانک های غیر دولتی و موسسات غیر تجاری» با افزایش ۳ برابری از مقدار ۱۳۶.۴ هزار میلیارد ریال در ماه اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ به مقدار ۴۰۵.۳ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه سال مذکور رسیده است. البته رقم مذکور در آخرین ماه سال جاری با یک سقوط ۲۳ هزار میلیارد ریالی به حدود ۳۸۰ هزار میلیارد ریال کاهش یافت. رشد ملایم بدهی «بانک های تجاری» نیز تا آذرماه سال ۱۳۹۵ ادامه داشت و از این ماه بدهی بانک های تجاری وارد یک مسیر نزولی شد و با سقوط ۸۰ هزار میلیارد ریالی به مقدار ۱۲۰ هزار میلیارد ریال در اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. نکته جالب توجه این است که در ۱۸ ماه اول بازه مورد بررسی یعنی تا پایان نیمه اول سال گذشته به طور میانگین فقط ۱۷ درصد بدهی کل بانک ها به بانک مرکزی مربوط به بانک های غیر دولتی و موسسات غیر تجاری بود اما این نسبت با افزایش قابل ملاحظه در پایان سال مذکور به بیش از ۳۸ درصد رسید. نکته جالب توجه دیگر کاهش بیش از ۱۳ درصدی مجموع بدهی همه بانک ها و موسسات به بانک مرکزی در اسفندماه سال گذشته است؛ بنابراین با توجه با کاهش قابل توجه بدهی بانک ها به بانک مرکزی در این ماه می توان گفت که جریان خلق اعتبار ایجاد شده از این طریق که تورم را در ماه های اخیر وارد محدوده دو رقمی کرده بود، متوقف خواهد شد، عاملی که می تواند در انحراف تورم به سمت دور برگردان کاهش مجدد اثرگذار باشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir