بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 آبان 1397      13:28

بهترین و بدترین روش‌های تامین کسری بودجه

پژوهشکده پولی و بانکی در یک گزارش پژوهشی نشان داده است که تاثیر کسری بودجه بر نرخ رشد اقتصادی به‌طور مستقیم از روش تامین مالی کسری بودجه تاثیر می‌پذیرد.

اقتصاد ایرانی: پژوهشکده پولی و بانکی در یک گزارش پژوهشی نشان داده است که تاثیر کسری بودجه بر نرخ رشد اقتصادی به طور مستقیم از روش تامین مالی کسری بودجه تاثیر می پذیرد، بطوری که وقتی بار عمده تامین مالی کسری بودجه بر دوش حساب ذخیره ارزی باشد، کسری بودجه اثری مثبت بر رشد اقتصادی داشته و شدت آن نیز در طول زمان افزایش یافته است. اما زمانی که بار عمده تامین مالی کسری بودجه بر عهده واگذاری شرکت های دولتی قرار گرفته، هرچند تاثیر کسری بودجه بر رشد اقتصادی مثبت است اما شدت آن در طول زمان کاهنده است. در حالی که وقتی عمده بار تامین مالی بر دوش اوراق بدهی گذاشته شده، تاثیر مثبت کسری بودجه بر رشد اقتصادی بار دیگر روند صعودی پیدا کرده است. بنابر توصیه های این مقاله اگر دولت تمایل دارد برای جبران کسری بودجه خود، به راهی غیر از استفاده از درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی متوسل شود، بهترین راه این است که از بازار اوراق بدهی استفاده کند. طبق بررسی ها در ادواری که حساب ذخیره ارزی محل اصلی تامین مالی کسری بودجه بوده، کسری بودجه تاثیری بر نرخ تورم نداشته، اما وقتی واگذاری شرکت های دولتی و فروش اوراق بدهی سهم بزرگی در تامین مالی کسری بودجه پیدا کرده، آثار تورمی این متغیر بروز کرده است.

نتیجه مهم دیگری که مقاله به آن دست یافته این است که اگر هزینه کرد کسری بودجه در جهت تامین هزینه های عمرانی، بهبود شرایط بهداشت و درمان و بهبود و ارتقای سیستم آموزشی کشور باشد می تواند به توسعه زیرساخت ها و افزایش شاخص توسعه انسانی کشور کمک کرده و زمینه افزایش رشد اقتصادی را فراهم کند. اما اگر هزینه کرد کسری بودجه در جهت تامین هزینه های جاری و پرداخت حقوق و دستمزد به آن بخش های دولتی باشد که بازدهی کافی ندارند آنگاه خلق کسری بودجه نمی تواند به رشد اقتصادی کمک کند و تنها می تواند زمینه ساز افزایش تورم شود.

عناصر ثبات اقتصادی

به گزارش تعادل، پژوهشگران پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی به بررسی آثار شیوه های جبران کسری بودجه بر رشد اقتصادی و تورم پرداخته اند. سعید بیات و وهاب قلیچ نویسندگان این گزارش هستند که ابتدا برای تعریف ثبات اقتصاد کلان به یکی از پژوهش های بانک جهانی استناد کرده اند که یافته های آن نشان دهنده عملکرد بهتر کشورهای با ثبات اقتصادی نسبت به کشورهای بی ثبات در سال های دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی است. در این پژوهش بانک جهانی ثبات اقتصاد کلان را اینگونه تعریف کرده است: «تورم تحت کنترل و مدیریت قرار گرفته، بدهی داخلی و خارجی قابل پرداخت بوده و بحران های اقتصادی در صورت ظهور قادر باشند ظرف دوره یک تا دو سال مرتفع شوند.» در ادامه گزارش عنصر اصلی ثبات اقتصادی یعنی کنترل تورم و ثبات قیمت ها را به عملکرد بودجه دولت مرتبط می کند و می نویسد: تجربه نشان داده است که بودجه دولت از جمله مهم ترین ابزار دستیابی به اهداف رشد اقتصادی بالاتر و ثبات قیمت ها است و اگر دولت بخواهد با هدف دستیابی به ثبات اقتصاد کلان به این دسته از اهداف دست پیدا کند باید توجه ویژه ای به نحوه تخصیص بودجه سالانه خود داشته باشد. اما اگر دولت مدعی باشد با خلق کسری بودجه به شکل بهتری می تواند اهداف مزبور دست پیدا کند باید بداند که تحقق این ادعا تابع چند عامل مهم است: عامل اول این است که کسری بودجه به چه منظور و برای هزینه کرد در کدام بخش اقتصادی ایجاد می شود. عامل دوم این است که منابع تامین مالی کسری بودجه از کدام محل خواهد بود و سوم اینکه شرایط اقتصاد کلان در چه وضعیتی قرار دارد. بنابراین بر اساس مبانی نظری این مقاله موفقیت یا عدم موفقیت انبساط مالی و ایجاد کسری بودجه در بهبود شرایط اقتصادی کشور یک امر مطلق نیست بلکه تابعی از رویکرد دولت به نحوه تامین مالی و نحوه هزینه کرد آن است.

نحوه هزینه کرد و تامین مالی

از همین رو بر اساس این مقاله اگر قرار باشد تاثیر سیاست خلق کسری بودجه بر شرایط اقتصاد ایران در طول سالیان گذشته به درستی موشکافی شود، لازم است نحوه هزینه کرد و روش های تامین مالی کسری بودجه به دقت بررسی شده و آثار آن بر نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در گذر زمان مورد تحلیل آماری قرار گیرد تا بتوان فهم صحیحی از درجه موفقیت عملکرد بودجه دولت در سال های مختلف به دست آورد؛ سوالی که مقاله ححاضر به دنبال پاسخ آن است که روش های مختلف تامین مالی کسری بودجه دولت ایران در طول سالیان گذشته چه بوده و هریک از این روش ها چگونه نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی را تغییر داده است؟ و آیا شدت تاثیر این روش ها بر نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی با هم متفاوت است؟ و اگر پاسخ مثبت است چه دلایلی برای این تفاوت ها قابل بیان است؟

از نظر نویسنده مقاله تاثیر رشد کسری بودجه بر رشد اقتصادی و نرخ تورم از دو کانال متفاوت صورت می گیرد. تاثیر کسری بودجه بر رشد اقتصادی از کانال نحوه هزینه کرد کسری بودجه و تاثیر آن بر نرخ تورم از کانال نحوه تامین مالی کسری بودجه به وقوع می پیوندد. به بیان دیگر اگر هزینه کرد کسری بودجه در جهت تامین هزینه های عمرانی، بهبود شرایط بهداشت و درمان و بهبود و ارتقای سیستم آموزشی کشور باشد می تواند به توسعه زیرساخت ها و افزایش شاخص توسعه انسانی کشور کمک کرده و زمینه افزایش رشد اقتصادی را فراهم کند. اما اگر هزینه کرد کسری بودجه در جهت تامین هزینه های جاری و پرداخت حقوق و دستمزد به آن بخش های دولتی باشد که بازدهی کافی ندارند آنگاه خلق کسری بودجه نمی تواند به رشد اقتصادی کمک کند و تنها می تواند زمینه ساز افزایش تورم شود. نکته دیگری که این مقاله بدان توجه داشته این است که به نظر می رسد کیفیت هزینه کرد کسری بودجه تابعی از نحوه تامین مالی آن باشد بدین معنا که اگر تامین مالی کسری بودجه به آسانی و بدون پاسخگویی کافی به مراجع نظارتی و متقاعد کردن افکار عمومی انجام گیرد ممکن است به گونه ای نامناسب هزینه شود.برای نمونه وقتی دولت کسری بودجه خود را از محل واگذاری شرکت های دولتی تامین مالی می کند حداقل پاسخگویی را در قبال نحوه هزینه کرد منابع به دست آمده ازمحل واگذاری ها خواهد داشت. ولی اگر دولت ناچار باشد بخشی از پس اندازهای مردم را از طریق فروش اوراق بدهی در اختیار بگیرد یا با متقاعد کردن مراجع نظارتی از حساب ذخیره ارزی برداشت کند، آنگاه کیفیت هزینه کرد کسری بودجه بهبود خواهد یافت.

در نهایت نتایج به دست آمده از این مقاله نشان داد که تاثیر کسری بودجه بر نرخ رشد اقتصادی به طور مستقیم از روش تامین مالی کسری بودجه تاثیر می پذیرد. به طوری که وقتی بار عمده تامین مالی کسری بودجه بر دوش حساب ذخیره ارزی است، کسری بودجه اثری مثبت بر رشد اقتصادی داشته و شدت آن نیز در طول زمان افزایش یافته است. اما زمانی که بار عمده تامین مالی کسری بودجه بر عهده واگذاری شرکت های دولتی قرار گرفته، هرچند تاثیر کسری بودجه بر رشد اقتصادی مثبت است اما نرخ آن کاهنده است. در حالی که وقتی عمده بار تامین مالی بر دوش اوراق بدهی گذاشته شده، تاثیر مثبت کسری بودجه بر رشد اقتصادی بار دیگر روند صعودی پیدا کرده است. در واقع، به این دلیل که دولت ناچار است تعهد مالی بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی را بپذیرد بنابراین سعی می کند کیفیت هزینه کرد درآمدهای حاصل از فروش اوراق بدهی را افزایش دهد تا فروش اوراق بدهی برای دولت صرفه اقتصادی داشته باشد. بنابراین هرچند با فروش اوراق بدهی جمع بدهی های دولت در طول زمان افزایش می یابد اما به نظر می رسد دولت منابع به دست آمده را طوری هزینه کرده که به رشد اقتصادی کمک کرده است. یافته دیگر مقاله این است که در دورانی که حساب ذخیره ارزی محل اصلی تامین مالی کسری بودجه بوده، کسری بودجه تاثیری بر نرخ تورم نداشته است اما وقتی واگذاری شرکت های دولتی و اوراق بدهی سهم بزرگی در تامین مالی کسری بودجه پیدا کرده، آثار تورمی این متغیر بروز کرده است.

نکته دیگر اینکه هر چند اطلاعات مناسبی در مورد کیفیت هزینه کرد کسری بودجه در دسترس نیست تا بتوان تاثیر مستقیم کیفیت هزینه کرد کسری بر متغیرهای اقتصاد کلان را سنجید اما یافته های مقاله نشان داد که روش تامین مالی کسری رابطه ای مستقیم با کیفیت هزینه کرد آن دارد بطوری که برخی روش های تامین کسری (نظیر فروش اوراق بدهی؛ کیفیت هزینه کرد کسری را افزایش داده و به افزایش رشد اقتصادی کمک می کنند.

توصیه سیاستی مقاله حاضر این است که چون تامین مالی اوراق محور کسری بودجه می تواند آثار مثبت کسری بودجه بر رشد اقتصادی را تقویت کند، دولت بخشی از انتشار اوراق بدهی را به بازپرداخت بدهی های سررسید گذشته اختصاص دهد و بخشی را برای جبران کسری بودجه استفاده کند. البته دولت باید به گونه ای کسری بودجه خلق کند که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سطح مطلوبی حفظ شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir