بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 23 آبان 1397      14:14

مخاطرات ۱۰ سال آینده

مجمع جهانی اقتصاد مخاطرات کسب‌و‌کارهای مناطق مختلف جهان طی ۱۰ سال آینده را معرفی کرده است. این گزارش که به‌طور منظم از سال ۲۰۰۶ تاکنون منتشر شده، بر پایه نظرسنجی از بیش از ۱۲ هزار فعال اقتصادی جهان تهیه می‌شود.

اقتصاد ایرانی: مجمع جهانی اقتصاد مخاطرات کسب و کارهای مناطق مختلف جهان طی ۱۰ سال آینده را معرفی کرده است. این گزارش که به طور منظم از سال ۲۰۰۶ تاکنون منتشر شده، بر پایه نظرسنجی از بیش از ۱۲ هزار فعال اقتصادی جهان تهیه می شود. بحران کم آبی، تورم افسارگسیخته ، درگیری بین دولت ها، بحران مالی، شکست نهادها یا مکانیسم های مالی و بیکاری یا استفاده کمتر از توان نیروی کار، به ترتیب مهم ترین مخاطراتی هستند که کسب و کارهای کشورمان ایران را طی ۱۰ سال آینده مورد تهدید قرار می دهند. مجمع جهانی اقتصاد در این گزارش همچنین مخاطرات کسب و کارهای جهان را به تفکیک ۸ منطقه مختلف شامل اروپا، اوراسیا، خاورمیانه و شمال آفریقا، آفریقای زیر صحرا، جنوب آسیا، شرق آسیا و پاسیفیک، آمریکای شمالی، آمریکای لاتین و کارائیب معرفی کرده است. بر این اساس، فهرست مهم ترین خطراتی که کسب و کارهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را تهدید می کند، به ترتیب به این شرح است: شوک قیمت های انرژی، بیکاری یا استفاده کمتر از توان نیروی کار، حملات تروریستی، شکست حاکمیت منطقه ای و جهانی، بحران مالی، حملات سایبری، تورم افسارگسیخته، بحران کم آبی، تجارت قاچاق، شکست مکانیسم ها یا نهادهای مالی.

مجمع جهانی اقتصاد پس از انتشار گزارش سهولت کسب وکار، گزارش جدیدی را با عنوان «ریسک های منطقه ای کسب وکار ۲۰۱۸» منتشر کرده است. این گزارش حول محور ریسک هایی است که کسب وکارها را در مناطق مختلف جهان تهدید می کند. این گزارش که هرساله به طور منظم از سال ۲۰۰۶ تاکنون منتشر شده است، آسیب پذیری جهان مرتبط و شبکه ای امروز را در برابر نوسانات و اختلالات به نمایش می گذارد. در این گزارش خطراتی که کسب وکارهای هر کشور را مورد تهدید قرار می دهد، به ترتیب نام برده شده اند.

ایران: بر این اساس، خطراتی که کسب وکارهای کشورمان ایران را مورد تهدید قرار می دهند به ترتیب به این شرح اند:

۱- بحران کم آبی ۲- تورم افسار گسیخته ۳- درگیری بین دولت ها ۴- بحران مالی ۵- شکست نهادها یا مکانیزم های مالی و بیکاری یا استفاده کمتر از توان نیروی کار. مجمع جهانی اقتصاد در این گزارش خود ده خطری که کسب وکارهای هریک از مناطق مختلف جهان را مورد تهدید قرار می دهند، به تفکیک مناطق و به ترتیب شدت ریسک نام برده است.

اروپا: بر این اساس، ده خطری که کسب وکارهای اروپا را مورد تهدید قرار می دهد، به ترتیب به این شرح است: ۱- حملات سایبری ۲- حباب دارایی ها ۳- شکست حاکمیت ملی ۴- شکست مکانیزم ها یا نهادهای مالی ۵- بیکاری یا استفاده کمتر از توان نیروی کار ۶- بحران مالی ۷- شکست برنامه ریزی شهری ۸- درگیری بین دولت ها ۹- مهاجرت ناخواسته گسترده ۱۰- دزدی یا سوءاستفاده از داده ها.

اوراسیا: مجمع جهانی اقتصاد، ده خطری را که کسب و کارهای منطقه اورآسیا را مورد تهدید قرار می دهد، به ترتیب به این شرح معرفی کرده است: ۱- شوک قیمت های انرژی ۲- درگیری بین دولت ها ۳- بحران مالی ۴- بیکاری یا استفاده کمتر از توان نیروی کار۵- بی ثباتی شدید اجتماعی ۶- مهاجرت ناخواسته گسترده ۷- تورم افسارگسیخته ۸- شکست مکانیزم ها یا نهادهای مالی ۹- فجایع طبیعی ۱۰- شکست حاکمیت ملی.

خاورمیانه و آفریقای شمالی: بر این اساس، فهرست مهم ترین خطراتی که کسب وکارهای منطقه خاورمیانه (منطقه ما) و آفریقای شمالی را تهدید می کند، به ترتیب به این شرح است:

۱- شوک قیمت های انرژی ۲- بیکاری یا استفاده کمتر از توان نیروی کار ۳- حملات تروریستی ۴- شکست حاکمیت منطقه ای و جهانی ۵- بحران مالی ۶- حملات سایبری ۷- تورم افسارگسیخته ۸- بحران کم آبی ۹- تجارت قاچاق ۱۰- شکست مکانیزم ها یا نهادهای مالی.

آفریقای زیر صحرا: فهرست خطراتی که کسب وکارهای منطقه آفریقای زیر صحرا را تهدید می کنند، به ترتیب به این شرح است: ۱- بیکاری یا استفاده کمتر از توان نیروی کار ۲- شکست حاکمیت ملی ۳- شوک قیمت های انرژی ۴- شکست زیرساخت های حیاتی ۵- بحران مالی ۶- شکست مکانیزم ها یا نهادهای مالی ۷- شکست حاکمیت منطقه ای و جهانی ۸- بحران کم آبی ۹- بحران غذا ۱۰- تورم افسارگسیخته.

جنوب آسیا: مهم ترین ریسک هایی که متوجه کسب وکارهای منطقه جنوب آسیا شناسایی شده است به ترتیب به این قرار است:

۱- شکست حاکمیت ملی ۲- تورم افسارگسیخته ۳- بیکاری و استفاده کمتر از توان نیروی کار ۴- شکست حاکمیت منطقه ای و جهانی ۵- حملات سایبری ۶- شکست زیرساخت های حیاتی ۷- شوک قیمت انرژی ۸- شکست مکانیزم یا نهادهای مالی ۹- بحران کم آبی ۱۰- مهاجرت ناخواسته گسترده.

شرق آسیا و پاسیفیک: به گزارش «مجمع جهانی اقتصاد» ریسک هایی که متوجه کسب وکارهای منطقه شرق آسیا و پاسیفیک است عبارتند از: ۱- حملات سایبری ۲- بیکاری و استفاده کمتر از توان نیروی کار ۳- حباب دارایی ها ۴- شوک قیمت انرژی ۵- دزدی و سوءاستفاده از داده ها ۶-شکست حاکمیت ملی ۷- شکست حاکمیت منطقه ای و جهانی ۸- بحران های مالی ۹- شکست زیرساخت های حیاتی ۱۰- فجایع زیست محیطی ساخته دست بشر.

آمریکای شمالی: مهم ترین ریسک هایی که کسب وکارهای منطقه آمریکای شمالی با آنها مواجه هستند به ترتیب عبارتند از: ۱- حملات سایبری ۲- دزدی و سوءاستفاده از اطلاعات ۳- حوادث آب وهوایی سخت ۴- بحران های مالی ۵- شوک قیمت انرژی ۶- حباب دارایی ها ۷- شکست زیرساخت های حیاتی ۸- شکست برنامه ریزی شهری ۹- حملات تروریستی ۱۰- شکست اقدامات مربوط به تغییرات آب وهوایی.

آمریکای لاتین و کارائیب: مهم ترین ریسک هایی که کسب وکارهای منطقه آمریکای لاتین و کارائیب با آنها مواجه هستند به ترتیب عبارتند از: ۱- شکست حاکمیت ملی ۲- بی ثباتی اجتماعی گسترده ۳- بیکاری و استفاده کمتر از توان نیروی کار ۴- بحران های مالی ۵- بحران ها یا فروپاشی دولت ۶- شوک قیمت انرژی ۷ قاچاق ۸- شکست زیرساخت های حیاتی ۹- بلایای طبیعی ۱۰- شکست برنامه ریزی شهری.

روش شناسی گزارش: گزارش ریسک منطقه ای بر مبنای داده های نظرسنجی از مدیران «مجمع جهانی اقتصاد» تهیه شده است. اطلاعات به دست آمده از این نظرسنجی همچنین در تهیه «گزارش جهانی رقابت پذیری» مورد استفاده قرار می گیرد. هر ساله این نظرسنجی با هدف جمع آوری دیدگاه مدیران کسب وکارها از سراسر جهان درخصوص وضعیت محیط اقتصادی که در آنها فعالیت دارند صورت می گیرد. در سال ۲۰۱۸، این نظرسنجی با مشارکت ۱۲۵۴۸ فعال اقتصادی جهان بین بازه ژانویه تا ژوئن صورت گرفت. در این باره فهرستی از ۳۰ ریسک اصلی جهان در اختیار این مشارکت کنندگان قرار می گیرد و از آنها خواسته می شود تا ۵ ریسک مهمی که در کشورشان به عنوان مهم ترین نگرانی کسب وکارها برای ۱۰ سال آینده شناسایی می کنند را رتبه بندی کنند.

* منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir