بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 5 آذر 1394      11:11

کارنامه بازار پول در نیم‌فصل

اقتصاد ایرانی: بانک مرکزی آمار دخل و خرج دولت و بانک ها را در نیمه نخست امسال منتشر کرد. «رشد دارایی های خارجی بانک ها»، «کمترشدن بدهی بانک ها به بانک مرکزی»، «کاهش رشد بدهی دولت به بانک ها» و «تداوم رشد سپرده ها» روندهایی است که در بازار پول مشاهده می شود. همچنین «افزایش شکاف درآمد و هزینه دولت»، «کاهش درآمدهای مالیاتی و نفتی» و «افزایش ۲۰۰ درصدی کسری بودجه» از جمله شاخص های مهم در بخش مالی دولت بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، کارنامه بازار پول در نیمه نخست سال جاری از سوی بانک مرکزی منتشر شد که حاکی از چند نکته قابل توجه است. در نیمه نخست سال جاری، بدهی بانک ها به بانک مرکزی ۶.۱ درصد کاهش یافت که عمدتا به خاطر کاهش بدهی بانک های «غیر دولتی و موسسات اعتباری» و «تخصصی» بوده است، اما در این مدت رشد بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی دو برابر شده است.در بخش سپرده های بخش غیر دولتی نیز در نیمه نخست سال جاری از رشد سپرده های دیداری کاسته شده و به رشد سپرده های مدت دار افزوده شده است. همچنین آمارهای بانکی در نیمه نخست سال جاری نشان می دهد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد بدهی بخش دولتی به بانک ها کاسته شده است (از رقم ۲۲.۶ درصد به ۵.۸ درصد). مطابق آمار بانک مرکزی میزان دارایی های خارجی بانک ها در نیم فصل نخست نیز ۱۹.۴ درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال با رشدی معادل ۵.۷ درصد، روندی افزایشی پشت سر گذاشته است. آخرین آمار از دخل و خرج بانک ها در نیمه نخست سال جاری به روز شد. این گزارش تصویری از دارایی ها و بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را به تصویر می کشد.در ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری «دارایی های خارجی»، «اسکناس و مسکوک»، «سپرده نزد بانک مرکزی»، «بدهی بخش دولتی» و «بدهی بخش غیر دولتی» بخش دارایی ها و «سپرده های بخش غیر دولتی»، «بدهی به بانک مرکزی»، «وام ها و سپرده های بخش دولتی»، «حساب سرمایه» و «وام ها و سپرده های ارزی» مشخص می شود. علاوه بر این در این گزارش، آخرین آمار پولی و اعتباری در اقتصاد ایران نیز به روز می شود.

رشد ۱۹ درصدی دارایی های خارجی

مطابق آمار منتشر شده در شهریورماه سال جاری میزان دارایی های خارجی به ۲۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در اسفندماه معادل ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین رشد دارایی خارجی بانک ها و موسسات اعتباری در نیمه نخست سال جاری معادل ۱۹.۴ درصد بوده که البته این رشد در نیمه نخست سال گذشته معادل ۵.۷ درصد ثبت شده بود. همچنین رشد دارایی های خارجی در «بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری» نسبت به «بانک های تجاری» و «بانک های تخصصی» بیشتر بوده است. مطابق آمارها در بانک های غیر دولتی و موسسات رشد دارایی های خارجی در نیمه نخست سال جاری معادل ۲۳.۹ درصد بوده است، اما این مقدار در بانک های تجاری معادل ۱۳.۷ درصد و در بانک های تخصصی معادل ۸.۹ درصد عنوان شده است. رشد دارایی های خارجی شامل انواع دارایی های غیر ریالی بانک ها است که ارزش ریالی آن در دارایی ها محاسبه می شود. در نیمه نخست سال جاری میزان اسکناس و مسکوک در دارایی بانک ها ۳۴.۷ درصد رشد کرده است. البته نسبت به رشد ۵۱ درصدی این متغیر در نیمه نخست سال گذشته رقم کمتری بوده است.

ثابت ماندن رشد سپرده قانونی

بررسی ها نشان می دهد که در نیمه نخست سال جاری رشد سپرده قانونی که نزد بانک مرکزی قرار می گیرد معادل ۱۰.۴ درصد بوده است. این رشد در نیمه نخست سال گذشته نیز معادل ۱۰.۴ درصد ثبت شده بود. رقم کل سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی در شهریورماه به رقم ۹۳.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است، بنابراین نسبت سپرده قانونی نیز در شهریورماه معادل ۱۱.۲ درصد ثبت شده است. سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی شامل دو بخش است، علاوه بر سپرده قانونی، سپرده دیداری نزد بانک مرکزی وجود دارد که سودی به آن تعلق نمی گیرد و بانک ها معمولا مازاد منابع خود را در قالب اندوخته های احتیاطی نزد بانک مرکزی قرار می دهند. کل این مبلغ در شهریورماه سال جاری معادل ۳.۵ هزار میلیارد تومان بوده است که در ۶ ماه نخست سال جاری ۱۰.۷ درصد کاهش یافته است. این مقدار در نیمه نخست سال گذشته نیز ۷۷.۵ درصد کاهش یافته است. بنابراین این روند نشان می دهد که بانک ها و موسسات اعتباری در دو سال گذشته که با محدودیت ها در منابع خود روبه رو بودند، سعی کردند که از این منابع استفاده کنند و سهم آن نزد بانک مرکزی کاهش یافته است.

کاهش رشد بدهی دولتی به بانک ها

بررسی ها نشان می دهد که در نیمه نخست سال جاری رشد بدهی بخش دولتی به بانک ها معادل ۵.۸ درصد افزایش یافته است، اما در مقابل رشد ۲۲.۶ درصدی بدهی دولتی در نیمه نخست سال گذشته، از کمتر افزایش یافته است. میزان کلی بدهی بخش دولتی به بانک ها در شهریورماه سال جاری ۱۱۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده است دولت در نظر دارد که با انتشار اوراق بدهی، بخش قابل توجهی از بدهی خود را در نیمه دوم سال جاری کاهش دهد. همچنین بدهی بخش غیر دولتی که به نوعی میزان مانده تسهیلات بانکی به بخش غیر دولتی را نشان می دهد در شهریورماه سال جاری به رقم ۶۶۰.۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در ۶ ماه نخست سال جاری ۴.۷ درصد رشد داشته که البته نسبت به رشد ۷ درصدی در مدت مشابه سال قبل، کمتر بوده است.

چرخش سپرده به سمت مدت دار

اما در بخش بدهی ها یکی از اقلام، مورد توجه روند سپرده های بخش غیر دولتی است. این سپرده ها شامل سپرده های دیداری، سرمایه گذاری مدت دار، قرض الحسنه و سایر موارد است. بررسی ها نشان می دهد که در نیمه نخست سال جاری، رشد سپرده های مدت دار افزایش یافته، اما از رشد سپرده های دیداری کاسته شده است. مطابق آمار در شهریورماه میزان سپرده های بخش غیر دولتی به ۸۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده که از این میزان معادل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سهم سپرده های مدت دار و ۸۷ هزار میلیارد تومان سهم سپرده های دیداری بوده است. همچنین در نیمه نخست سال جاری رشد سپرده های مدت دار معادل ۱۴.۹ درصد عنوان شده که در مقابل رشد ۱۳.۶ درصدی نیمه نخست سال قبل، افزایش یافته است. عکس این روند در سپرده های دیداری مشاهده می شود، مطابق این آمار، میزان سپرده های دیداری در نیمه نخست سال جاری۲.۱ درصد رشد کرده است که این رقم در مدت مشابه معادل ۵.۴ درصد بود؛ بنابراین میزان رشد سپرده های دیداری که شامل انواع سپرده جاری بانک ها می شود، کاهش یافته است. دلیل این موضوع نیز سود بالای سپرده های مدت دار نسبت به سپرده های جاری است. در حال حاضر سپرده های مدت دار یکی از پربازده ترین، بازارها برای سرمایه گذاری بدون ریسک است.

کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی

آمارها نشان می دهد که سهم بدهی بانک ها به بانک مرکزی در شهریورماه به ۸۰.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که در نیمه نخست سال جاری کاهش ۶.۱ درصدی داشته است. این متغیر در نیمه نخست سال گذشته، ۱۴.۶ درصد رشد داشته بود. این کاهش عمدتا به دلیل کاهش بدهی های «بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری» بوده است. بر اساس آمارها بدهی این بخش بازار پول به بانک مرکزی در شهریورماه ۱۳.۲ هزار میلیارد تومان بوده که در نیمه نخست سال جاری کاهش ۴۴.۷ درصدی را پشت سر گذاشته است. بیشترین بخش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، در بانک های تخصصی است که این سهم در شهریورماه معادل ۵۵ هزار میلیارد تومان بوده است. البته این رقم نیز در شهریورماه نسبت به اسفند سال قبل ۱.۶ درصد کاهش یافته است. همچنین بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی به ۱۲.۳ هزار میلیارد تومان در شهریورماه رسیده و نسبت به اسفند سال قبل بیش از دو برابر شده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir