بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 14 فروردين 1392      14:19

کارنامه عملکرد 10 هزار کارگاه صنعتی

تعداد کارگاه‌های صنعتی 10 تا 49 نفر کارکن کشور در سال 89 نزدیک به 10 هزار و 711 کارگاه بوده که این تعداد کارگاه دارای 244 هزار و 322 نفر شاغل نسبت به سال گذشته آن 4.6 کاهش و در عین حال ارزش تولید و سرمایه گذاری افزایش داشته است.

نتایج طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی 49-10 نفر کارکن نشان می دهد که در سال 1389 تعداد 10711 کارگاه صنعتی 49-10 نفر کارکن در کشور به فعالیت صنعتی اشتغال داشته اند که نسبت به سال قبل 4/6 درصد کاهش نشان می دهد.

** محصولات کانی غیر فلزی در صدر فعالیت ها

براساس گزارش مرکز آمار ایران، توزیع این کارگاه ها در فعالیت های عمده نشان می دهد که 96/24 درصد در "صنایع تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی" ، 06/18 درصد در "صنایع مواد غذایی و آشامیدنی"، 76/7 درصد در "صنایع تولید محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین آلات و تجهیزات" و بقیه کارگاه های صنعتی 49-10 نفر کارکن در سایر فعالیت های صنعتی اشتغال داشته اند.

** تهران رکورددار بیشترین کارگاه صنعتی 

به گزارش فارس، بررسی تعداد کارگاه های صنعتی 49-10 نفر کارکن در استان های مختلف کشور مبین این مطلب است که در سال 1389 از کل این کارگاه ها 51/17 درصد در استان تهران،00/12 درصد در استان اصفهان، 98/6 درصد در استان سمنان و بقیه کارگاه های صنعتی 49-10 نفر کارکن در سایر استان های کشور به فعالیت صنعتی اشتغال داشته اند.

** تعداد شاغلان

براساس نتایج این طرح، در سال 1389 تعداد شاغلان کارگاه های صنعتی 49-10 نفر کارکن کشور 244322 نفر بوده است که نسبت به سال قبل 6/4 درصد کاهش نشان می دهد. از این تعداد 26/24 درصد در "صنایع تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی" 86/16 درصد در "صنایع مواد غذایی و آشامیدنی"89/7 درصد در "صنایع تولید محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین آلات و تجهیزات" و بقیه در سایر فعالیت های صنعتی اشتغال داشته اند.

این بررسی در استان های مختلف گویای این واقعیت است که از کل تعداد شاغلان کارگاه های صنعتی 49-10 نفر کارکن کشور 75/17 درصد در استان تهران 16/12 درصد در استان اصفهان 15/7 درصد در استان خراسان رضوی و تعداد شاغلان کارگاه های صنعتی 49-10 نفر کارکن کشور در سایر استان های اشتغال داشته اند.

** ارزش جبران خدمات شاغلان با مزد و حقوق

نتایج نشان می دهد که کارگاه های صنعتی 49-10 نفر کارکن در سال 1389 حدود 9/13729 میلیارد ریال به منظور جبران خدمات (مزد و حقوق و سایر پرداختی ها) به مزد و حقوق بگیران خود پرداخت کرده اند که نسبت به سال 1388 حدود 6/7 درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین رقم جبران خدمات با 6/3233 میلیارد ریال متعلق به "صنایع تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی" بوده است.

براین اساس "صنایع مواد غذایی و آشامیدنی" با 7/2460 میلیارد ریال و "صنایع تولید محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین آلات و تجهیزات" با 1/1137 میلیارد ریال از نظر پرداخت به مزد و حقوق بگیران خود به ترتیب در مراتب دوم و سوم قرار گرفته اند.

بررسی ارزش جبران خدمات پرداختی به شاغلان با مزد و حقوق کارگاه های صنعتی 49-10 نفر کارکن 31 استان کشور نشان می دهد که بیش ترین جبران خدمات پرداختی با رقم 6/2543 میلیارد ریال به استان تهران تعلق داشته است و استان های اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب با پرداخت 4/1697 و 8/868 میلیارد ریال از نظر جبران خدمات پرداختی در مراتب دوم و سوم قرار داشته اند. در صورتی که کمترین ارزش جبران خدمات پرداختی با رقم 3/40 میلیارد ریال به استان ایلام اختصاص داشته است.

** رشد ارزش افزوده نسبت به سال 88 

کارگاه های صنعتی 49-10 نفر کارکن کشور در سال 1389 ارزش افزوده ای برابر با 9/40400 میلیارد ریال ایجاد کرده اند که نسبت به سال قبل 1/15 درصد افزایش نشان می دهد.

بیش ترین ارزش افزوده ایجاد شده با رقم 0/8975 میلیارد ریال (21/22 درصد) را "صنایع تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی" به خود اختصاص داده است. ضمن این که "صنایع مواد غذایی و آشامیدنی" با 7/8349 میلیارد ریال (67/20 درصد) و "صنایع تولید محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین آلات و تجهیزات "با 4/2961 میلیارد ریال (33/7درصد) از نظر ارزش افزوده ایجاد شده در بین صنایع مختلف در مراتب بعدی قرار گرفته اند.

در سال مورد بررسی کارگاه های صنعتی 49-10 نفر کارکن استان اصفهان با 1/5900 میلیارد ریال (60/14 درصد) بیش ترین ارزش افزوده را نسبت به سایر استان ها ایجاد کرده اند.

کارگاه های صنعتی 49-10 نفر کارکن استان تهران با 3/5273 میلیارد ریال (05/13 درصد) و استان سمنان با 9/2941 میلیارد ریال (28/7 درصد)در مراتب دوم و سوم قرار داشته اند.

** افزایش 25 درصدی ارزش تولید

براساس نتایج آمارگیری از کارگاه های صنعتی 49-10 نفر کارکن، ارزش تولید این کارگاه ها در سال 1389 رقمی برابر 3/126929 میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال قبل 7/25 درصد افزایش نشان می دهد.

نگاهی به ارزش تولید فعالیت های مختلف صنعتی نشان می دهد که "صنایع مواد غذایی و آشامیدنی" با رقم 8/38125 میلیارد ریال (04/30 درصد) بیش ترین ارزش تولید را داشته و "صنایع تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی" با رقم 0/18505 میلیارد ریال (58/14 درصد) و "صنایع تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی" بار قم 5/9505 میلیارد ریال (49/7 درصد) به ترتیب در مکان های بعدی قرار گرفته اند.

بررسی نتایج طرح حاکی از آن است که کارگاه های استان های اصفهان با 8/16379 میلیارد ریال (90/12 درصد)، تهران با 9/14343 میلیارد ریال (30/11 درصد) و سمنان با 5/11345 میلیارد ریال (94/8 درصد) به ترتیب مقام های اول تا سوم را احراز کرده اند.

** رشد ارزش سرمایه گذاری

کارگاه های صنعتی 49-10 نفر کارکن کشور در سال 1389 حدود 1/5350 میلیارد ریال سرمایه گذاری کرده اند که نسبت به سال 1388 حدود 3/7 درصد افزایش نشان می دهد.

در بین صنایع مختلف "صنایع مواد غذایی و آشامیدنی" با رقم 7/1354 میلیارد ریال (32/25 درصد) بیش ترین میزان سرمایه گذاری را داشته اند."صنایع تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی" با 7/1092 میلیارد ریال (42/20 درصد) و "صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی" با 6/499 میلیارد ریال (34/9 درصد) مقام های دوم و سوم را کسب کرده اند.

در سال 1389 کارگاه های صنعتی 49-10 نفر کارکن استان اصفهان با 5/567 میلیارد ریال (61/109 درصد)، استان تهران با 7/369 میلیارد ریال (91/6 درصد) و استان مرکزی با 1/332 میلیارد ریال (21/6 درصد) از نظر سرمایه گذاری، مراتب اول تا سوم را در کشور دارا بوده اند.

** افزایش 20 درصدی بهره وری کار در سال 89  

بهره وری کار کارگاه های صنعتی 49-10 نفر کارکن کشور در سال 1389 رقمی بالغ 165359 هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل از آن 7/20 درصد افزایش نشان می دهد. بیش ترین بهره وری کار با رقم 453328 هزار ریال متعلق به "صنایع تولید زغال کک، پالایشگاه های نفت و سوخت های هسته ای" و کمترین آن با رقم 78062 هزار ریال مربوط به "بازیافت ضایعات فلزی و غیر فلزی" بوده است.

جبران خدمات سرانه سالانه کارگاه های صنعتی 49-10 نفر کارکن کشور در سال مورد نظر مبلع 57595 هزار ریال بوده است که نسبت به سال 1388 حدود 8/12 درصد افزایش نشان می دهد.

بیش ترین جبران خدمات سرانه سالانه پرداختی با 79001 هزار ریال متعلق به "تولید ماشین آلات اداری و حسابگر و محاسباتی" بوده است. "صنایع تولید ابزار پزشکی و ابرار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعت های مچی و انواع دیگر ساعت" و "صنایع تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی "به ترتیب با ارقام 70790 و 68032 هزار ریال از نظر جبران خدمات سرانه سالانه در ردیف های بعدی قرار داشته اند.

همچنین کمترین جبران خدمات سرانه سالانه پرداختی نیز با رقم 46697 هزار ریال نیز به "صنایع تولید پوشاک - عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار" اختصاص داشته است.

براین اساس بررسی نتایج طرح حاکی از آن است که بیش ترین میزان بهره وری کار در کارگاه های صنعتی 49-10 نفر کارکن با رقم 316665 هزار ریال مربوط به استان کرمان و کمترین میزان بهره وری این کارگاه ها با رقم 105027 هزار ریال به استان خراسان رضوی اختصاص داشته است.

جبران خدمات سرانه سالانه ای که کارگاه های 49-10 نفر کارکن استان قزوین با رقم 69965 هزار ریال به مزد و حقوق بگیران خود پرداخت کرده اند از کارگاه های استان های دیگر پیش تر بوده است. در صورتی که کمترین ارزش جبران خدمات سرانه سالانه با رقم 48839 هزار ریال مربوط به استان سمنان بوده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : میلیارد - میلیارد ریال - صنعتی - کارگاه - "صنایع - 49-10 نفر - 49-10 - نفر کارکن - صنعتی 49-10 نفر - 49-10 نفر کارکن - کارکن - صنعتی 49-10 - های صنعتی 49-10 نفر - کارگاه های - های صنعتی 49-10 - صنعتی 49-10 نفر کارکن - درصد) - کارگاه های صنعتی 49-10 - "صنایع تولید - کارگاه های صنعتی - با رقم - محصولات - درصد در - هزار ریال - جبران خدمات - 1389 - نسبت به سال - به سال - سال 1389 - که نسبت به - که نسبت - در سال 1389 - که نسبت به سال - در استان - غیر فلزی" - کانی - محصولات کانی - مواد - فلزی" - پرداختی - افزایش نشان می - خدمات سرانه - خدمات سرانه سالانه - نفر کارکن کشور - 49-10 نفر کارکن کشور - کانی غیر - غذایی و - سالانه - سرانه - مواد غذایی - "صنایع مواد - در "صنایع - تولید سایر - سایر محصولات - کارکن کشور - درصد افزایش - "صنایع مواد غذایی و - بیش ترین - درصد) و - محصولات کانی غیر فلزی" - سایر محصولات کانی غیر - افزایش نشان - و "صنایع - تولید سایر محصولات کانی - و "صنایع تولید - درصد افزایش نشان - اند. ** - درصد افزایش نشان می - مواد غذایی و - "صنایع مواد غذایی - اصفهان - کانی غیر فلزی" - فلزی - درصد در "صنایع - محصولات کانی غیر - غذایی - درصد در استان - سرانه سالانه - تولید سایر محصولات - سایر محصولات کانی - "صنایع تولید محصولات - مواد غذایی و آشامیدنی" - و حقوق - ریال به - به استان - سال قبل - ماشین آلات - غذایی و آشامیدنی" - شاغلان - از نظر - ماشین - آشامیدنی" - "صنایع تولید سایر - و آشامیدنی" - نشان می دهد - تولید محصولات - نشان می دهد که - "صنایع تولید سایر محصولات - نفر کارکن در - ترتیب - مزد - مزد و - 49-10 نفر کارکن در - اشتغال - مراتب - نسبت به سال قبل - کارکن در - اشتغال داشته - کمترین - به سال قبل - استان تهران - و سوم - دوم و - در سایر - خدمات پرداختی - تولید محصولات فلزی - استان اصفهان - آلات و - ارزش جبران - غذایی و آشامیدنی" با - آشامیدنی" با - نتایج - نفر کارکن استان - سمنان - در "صنایع تولید - اند که نسبت به - داشته اند. ** - درصد در "صنایع تولید - به ترتیب - سرمایه - محصولات فلزی فابریکی - اند که نسبت - صنعتی اشتغال داشته - مزد و حقوق - اند که - است که نسبت به - ماشین آلات و - "صنایع تولید محصولات فلزی - کارگاه ها - این کارگاه - بوده است که نسبت - صنعتی اشتغال - ارزش جبران خدمات - بوده است که - است که نسبت - جبران خدمات سرانه سالانه - نفر کارکن کشور در - کارکن کشور در - بهره وری - وری کار - 49-10 نفر کارکن استان - بجز ماشین آلات - فلزی فابریکی - فابریکی بجز - محصولات فلزی - ارزش افزوده - بجز - بجز ماشین آلات و - بجز ماشین - تولید محصولات فلزی فابریکی - محصولات فلزی فابریکی بجز - فلزی فابریکی بجز ماشین - فابریکی بجز ماشین آلات - ارزش تولید - کارکن استان - جبران خدمات پرداختی - و آشامیدنی" با - این کارگاه ها - فابریکی بجز ماشین - جبران خدمات سرانه - فلزی فابریکی بجز - دوم و سوم - فابریکی
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir