بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 7 مهر 1397      12:45

دوز نیاز به شغل دوم

اقتصاد ایرانی: آمارها حاکی از این است که نیاز به شغل دوم، در کارکنان بخش خصوصی بیش از بخش عمومی است. براساس داده های مرکز آمار در سال ۹۶، حدود ۲ درصد از مزد و حقوق بگیران بخش عمومی، در شغل دیگری نیز مشغول به کار بودند؛ درحالی که این عدد برای کل فعالان بخش خصوصی، ۳.۳ درصد است. نکته دیگر در کیفیت شغل دوم است، تقریبا ۱۰ درصد از حقوق بگیران بخش عمومی دوشغله، در شغل دوم به عنوان کارفرما فعالیت می کنند و این در حالی است که کمتر از ۵ درصد فعالان بخش خصوصی، در شغل دوم کارفرما محسوب می شوند.

انگیزه های میل به شغل دوم

به گزارش دنیای اقتصاد، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، در یکی از آخرین بررسی های خود به وضعیت چندشغله ها در کشور در سال گذشته پرداخته است. مهم ترین عامل و انگیزه ای که فرد را به سوی شغل دوم سوق می دهد، مشکلات اقتصادی و تلاش برای تامین هزینه های زندگی است. پایین بودن دستمزد در شغل اول یا نبود امنیت شغلی نیز عوامل دیگری هستند که فرد را به کسب درآمد بیشتر با انجام شغل دوم ترغیب می کند. دوشغله یا چند شغله بودن شاید در نگاه اول بتواند وضع معیشتی خانواده را بهبود بخشد، اما در نگاه عمیق تر، میزان بهره وری، سلامت جسمی و روحی افراد، میزان تعامل با اعضای خانواده و ... تاثیرگذار خواهد بود. علاوه بر این، واگذاری چندین شغل به یک نفر می تواند فرصت های شغلی را از افراد فاقدکار سلب کند. اما آنچه باید از انجام چند شغل توسط یک نفر جلوگیری کند، تعادل میان درآمد، نرخ تورم و پایداری شغلی است.

تعاریف شغل دوم

در طرح آمارگیری نیروی کار، افرادی که در هفته مرجع، اظهار کرده اند که کار دیگری هم داشته اند، چند شغله به شمار می روند. ملاک در نظر گرفتن شغل اصلی یا شغل دوم، تشخیص فرد است و اگر فرد نتواند شغل اصلی خود را تشخیص دهد، شغلی که در دوره مرجع، ساعت کاری بیشتری را به خود اختصاص داده است، به عنوان شغل اصلی در نظر گرفته می شود. اگر هم ساعت کاری در همه شغل های فرد یکسان باشد، آن شغلی که شخص سابقه کاری بیشتری در آن دارد، شغل اصلی محسوب می شود. اما آنچه مهم است اینکه تمامی آمار رسمی چندشغله ها، براساس خوداظهاری است و از این نظر، قطعا دارای کم شماری است. برخی از افراد نیز دارای مشاغل کاذب هستند که به اظهار آن نپردازند.

میزان چندشغله ها در سال ۱۳۹۶

مطابق داده های ارائه شده از سوی مرکز آمار وزارت کار، در سال گذشته مجموعا ۲۳.۴ میلیون نفر شاغل در کشور گزارش شده است. از این تعداد، حدود ۷۲۷ هزار نفر اظهار کرده اند که بیش از یک شغل داشته اند. در حقیقت حدود ۳ درصد از شاغلان کشور، بیش از یک شغل دارند. اما در بین چند شغله ها، وضع شغلی به چه ترتیب است؟ ۱۰.۵ درصد از افراد چند شغله، در شغل اصلی مزد و حقوق بگیر بخش عمومی هستند که کمترین سهم را دارند. ۲۰.۲ درصد از دوشغله ها نیز در بخش خصوصی فعالیت می کنند و مابقی، در سایر بخش ها یعنی کارکن مستقل، کارفرما و کارکن فامیلی بدون مزد، مشغول فعالیت بوده اند. در واقع نزدیک به ۷۰ درصد دو شغله ها در گروه کارکنان مستقل قرار می گیرند.

اما میل به شغل دوم در بخش عمومی بیشتر است یا بخش خصوصی؟ ۱۶ درصد از کل شاغلان کشور در بخش عمومی فعالیت می کنند که تعداد آنها به حدود ۳.۷ میلیون نفر می رسد. از این تعداد، بیش از ۷۶ هزار نفر در شغل دومی نیز فعال هستند. در نتیجه حدود ۲ درصد از حقوق بگیران بخش عمومی، در شغل دوم نیز مشغول به فعالیت هستند. اما در بخش خصوصی وضعیت به چه صورت است؟ کل شاغلان بخش خصوصی، بیش از ۱۹.۶ میلیون نفر برآورد می شوند که بیش از ۶۵۰ هزار نفر از آنها در شغل دیگری نیز کار می کنند. در نتیجه ۳.۳ درصد از شاغلان بخش خصوصی، ناچار به فعالیت در شغل دوم هستند. پس باید گفت که میل به فعالیت در شغل دوم در کارکنان بخش خصوصی، بیش از بخش عمومی است.

وضعیت دوشغله های بخش عمومی: تعداد دوشغله هایی که در شغل اصلی، حقوق بگیر بخش عمومی هستند، مجموعا کمی بیش از ۷۶ هزار نفر است. حدودا ۱۵ درصد از این تعداد، شغل دومشان نیز حقوق بگیری از بخش عمومی است. در نتیجه حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر از دو شغله ها، در هر دو شغل اصلی و دوم، از بخش عمومی حقوق می گیرند. در واقع بیش از ۵۰ درصد افرادی که در شغل دوم از نهادهای عمومی حقوق می گیرند، در شغل اول نیز از بخش عمومی ارتزاق می کنند. این در حالی است که بیش از ۲۹۲ هزار نفر از شاغلان مزد و حقوق بگیر بخش عمومی در ۵ سال گذشته به جرگه بیکاران کشور افزوده شدند.

آمارها نشان می دهد که از بین حقوق بگیران عمومی دارای شغل دوم، بیش از نیمی از آنها کارکن مستقل هستند. حدودا ۱۴ هزار نفر از کارکنان بخش عمومی نیز در شغل دوم جزو مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی محسوب می شوند.

دوشغله های کارفرما: بیش از ۳۸ هزار نفر از افراد دوشغله، در شغل دوم کارفرما هستند. نکته جالب اینجاست که یک پنجم از این افراد، در شغل اول جز مزد و حقوق بگیران بخش عمومی محسوب می شوند و برای درآمد بیشتر، به دنبال کافرمایی رفته اند. درحالی که سهم مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی که در شغل دوم به دنبال کارفرمایی رفته اند، کمتر از حقوق بگیران بخش عمومی است. این با توجه به تعداد زیاد حقوق بگیران بخش خصوصی، نکته جالبی محسوب می شود. اکثر کسانی که در شغل دوم به کارفرمایی مشغول هستند، در شغل اصلی، کارکن مستقل محسوب می شوند.

کارکنان مستقل: کارکنان مستقل، عنوانی است که بیشترین دوشغله ها را به خود جذب کرده است. ۵۱۵ هزار نفر از دو شغله های کشور در شغل دوم، کارکن مستقل هستند. ۴۰ هزار نفر از این افراد در شغل اول خود، از نهادهای عمومی و بیش از ۹۳ هزار نفر نیز از بخش خصوصی حقوق دریافت می کنند. اما ۶۸ درصد (۳۴۸ هزار نفر) از شغل دومی های مستقل، در شغل اول نیز کارکن مستقل هستند.

وفور دوشغله ها در مناطق روستایی: نکته جالب توجه در داده ها این است که اغلب دوشغله های کشور در مناطق روستایی زندگی می کنند. کل دوشغله های مناطق روستایی به بیش از ۴۷۴ هزار نفر می رسد که ۶۵ درصد از کل دو شغله ها را تشکیل می دهد. عمده شاغلان روستایی دو شغله، در شغل اول، کارکن مستقل هستند. اما در نقاط شهری، مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی و عمومی، سهم عمده ای از دوشغله ها را به خود اختصاص داده اند. تقریبا یک پنجم از دوشغله های مناطق شهری، مزد و حقوق بگیر بخش عمومی و حدود یک سوم دیگر نیز مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی هستند. این آمار بیش از هر چیز نیاز مزد و حقوق بگیران در مناطق شهری به شغل دوم را عریان می کند.

ساعت کاری دوشغله ها

از بین ۷۲۶ هزار دوشغله کشور، بیش از ۴۶۲ هزار نفر از آنها ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته مرجع کار می کنند. در حقیقت حدودا دوسوم دوشغله ها، بیش از حد معمول در هفته کار می کنند که این می تواند اثرات جانبی برای آنها داشته باشد. نکته جالب اینجاست که در بین دو شغله ها، حدودا ۱۷۳ هزار نفر با وجود کار در دو شغل، کمتر از ۴۰ ساعت در هفته کار کرده اند. اما در بین دوشغله ها با وضع شغلی گوناگون، به نظر فشار کاری بر مزدوحقوق بگیران بخش عمومی کمتر از باقی گروه ها است؛ چراکه تنها ۴۶ درصد از افرادی که در شغل دوم خود مزد و حقوق بگیر بخش عمومی هستند، بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می کنند. بیشترین فشار کاری متوجه کارکنان مستقل است؛ چراکه ۶۵ درصد از این افراد بیش از ۴۹ ساعت کار در هفته را ثبت کرده اند که بالاترین نرخ در بین گروه ها به شمار می آید.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir