بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 22 تير 1392      10:58
به همراه ۵ مصوبه دیگر و در نامه‌های جداگانه به احمدی‌نژاد

لاریجانی باز هم مصوبه «مهرآفرین» را رد کرد

رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌های جداگانه خطاب به محمود احمدی‌نژاد رییس جمهوری اسلامی ایران چند مصوبه هیئت دولت را غیرقانونی عنوان کرد.

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه های جداگانه خطاب به محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی ایران چند مصوبه هیئت دولت را غیر قانونی عنوان کرد.

اصلاحیه قانونی درباره افزایش فوق العاده شخصی کار لوکوموتیو رانان

در نامه شماره شماره21067هـ/ب مورخ 9/4/139 لاریجانی خطاب به محمود احمدی نژاد رییس جمهور اسلامی ایران آمده است:                                                            

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 26169/ت48729هـ مورخ10/2/1392، موضوع: «اصلاح مصوبه شـماره203313/ت47628هـ مورخ 14/10/1390 ناظر به افزایش سقف امتیازفوق العاده شخصی کار لکوموتیورانان»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی                      

مغایرت تعیین لایحه تکلیف اراضی و بهره مالکانه با قانون محاسبات عمومی

در نامه شماره21058هـ/ب مورخ 9/4/1392 رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 178796/ت46161هـ مورخ 12/9/1390، موضوع: «ضوابط تعیین تکلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالکانه اراضی بایر و موات اصلاحات ارضی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«ماده (10) تصویب نامه از حیث عدم تصریح به ضرورت واریز وجه به خزانه، مغایر با ماده (11) قانون محاسبات عمومی کشور می باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

طرح «مهر آفرین» باز هم غیر قانونی شناخته شد

در نامه شماره21072هـ/ب مورخ 9/4/1392 رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 9882/ت48702هـ مورخ 24/1/1392، موضوع: «طرح مهرآفرین ناظر به اصلاح دو فقره مصوبه قبلی هیأت محترم وزیران به شرح مشخصات مندرج در متن » ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون

اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«آراء قطعی متضمن نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی طی دو فقره نامه به شـماره های: الف ـ 63829 هـ/ب مورخ 25/10/1391، ب ـ 77812 هـ/ب مورخ 20/12/1391، به ترتیب راجع به تصویب نامه های هیأت محترم وزیران به شماره های 176441/ت48702 هـ مورخ 30/9/1391 و 225651/ت68702 هـ مورخ 17/11/1391 موضوع: «طرح مهرآفرین» قبلاً ابلاغ گردید. مصوبه صدر الذکر در مقام اصلاح این دو مصوبه می باشد، به استثنای بند(3) مصوبه اصلاحی اخیر الصدور، سایر بندها به شرحی که ذیلاً می آید کماکان مواجه بامغایرت های قانونی است: 1ـ نظر به اینکه الحاق عبارات: «به بند(2 ) مصوبه» رافع ایرادات اعلامی در قبل نمی باشد، علیهذا، مغایرت های مندرج در بند(1) رأی ابلاغی مورخ 20/12/1391 کماکان به قوت خود باقی است. 2ـ بند(4) مصوبه ناظر به جایگزین شدن «تبدیل وضع» به واژه «استخدام» از حیث مقیدنشدن به رعایت قوانین و مقـررات مربوط به قـانون برنامه پنجـساله پنجم توسعه نیـز، به قوت خود باقی است. 3ـ مضافاً اینکه نظر به عدم اقدام هیأت محترم وزیران به رفع ایرادات اعلامی در رأی ابلاغی مورخ 20/12/1391، مغایرت های سابق الذکر کماکان به قوت خود باقی است

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

بودجه مناطق آزاد در سال 92 خلاف قانون است

در نامه شماره21070هـ/ب 9/4/1392رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه وزیران محترم عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به شماره 52572/ت49051ک مورخ 5/3/1392، موضوع: «بودجه سال 1392 مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود .

« نظر به اینکه در ماده(10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1372ـ موارد مجاز برای اخذ عوارض در مناطق آزاد برشمرده شده و بر اساس آن صرفاً می توان «در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ» نمود، علیهذا، بند(11) ماده واحده مصوبه از حیث تجویز اخذ عوارض برای اموری که خارج از موارد مصرح در قانون است، مغایر قانون می¬ باشد. همچنین بند(12) ماده واحده مصوبه مبنی بر تجویز اخذ «هزینه¬های هرگونه خدمات ارائه شده»، از حیث اطلاق و تعمیم و توسعه یافتن به خدماتی بجز خدمات مصرح در ماده(10) قانون فوق، مغایر قانون است

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

واگذاری طرح تولید کنستانتره سنگان غیر قانونی است

در نامه شماره21059هـ/ب 9/4/1392رییس مجلس شورای اسلامی ایران خطاب به رییس جمهور آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 26383/ت48917هـ مورخ 10/02/1392، موضوع: «واگذاری طرح تولید کنستانتره سنگان» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«با توجه به بند(9ـ24) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 مبنی بر اجازه واگذاری برخی از طرح¬های تملک دارایی های سرمایه ای به متقاضیان بخش های خصوصی و تعاونی با رعایت قوانین و مقررات و واریز درآمد حاصله به خزانه کل کشور جهت هزینه در موارد مشخص، علیهذا، بند(1) مصوبه مبنی بر واگذاری طرح تولید کنستانتره سنگان به شرکت فولاد مبارکه و تحویل ورق فولادی به شرکت مذکور برای اجرای طرح¬های فولادی، از حیث عدم مراعات قوانین مربوط به برگزاری مزایده از جمله ماده(79) قانون محاسبات عمومی کشور، عدم واریز درآمد حاصله از واگذاری به خزانه کل کشور و نیز عدم رعایت موارد مشخص شده جهت هزینه¬کرد منابع حاصله، مغایر قانون است. »

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

اختصاص اعتبار به استانداری کردستان غیر قانونی است

در نامه شماره21067هـ/ب 9/4/1392 رییس جمهور خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 262776/ت48068هـ مورخ 29/12/1391، موضوع: «اختصاص اعتبار به استانداری کردستان» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه بند «و» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مقرر می دارد: کلیه اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای و مالی و کمک ها و سایر اعتبارات و ردیف های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی... بر اساس مفاد موافقت نامه های متبادله دستگاه با معاونت ـ برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورـ و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است، علیهذا، بند(2) مصوبه که مفاد تصویب نامه را به منزله ابلاغ اعتبار موضوع ماده(19) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب سال 1351ـ مبادله موافقت نامه و تخصیص اعتبار به صورت صددرصد موضوع بند «و» ماده(224) قانون برنامه پنجم توسعه تلقی نموده است، مغایر قانون است

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : مصوبه - مورخ - جمهوری اسلامی - مجلس شورای - مجلس - مجلس شورای اسلامی - و اعلام - اعلام نظر - مهلت مقرّر - مهلت - آن - ایران - واحده - وزیران - ماده واحده - تصویب نامه - هیأت محترم - محترم وزیران - محترم وزیران به - جمهوری اسلامی ایران - هیأت محترم وزیران به - وزیران به - هیأت محترم وزیران - ماده(10) - صدر - به شماره - اصلاحات - مصوبه که - موضوع: - خطاب - قانون - در مهلت مقرر - به «قانون نحوه - الحاقی به «قانون - تبصره(4) الحاقی به - اجراء اصول هشتاد - مهلت مقرر قانونی - نحوه اجراء اصول - قانونی و اعلام - لازم در مهلت مقرر - مقرر قانونی و - «قانون نحوه اجراء - جهت اقدام لازم در - آن مراتب - مراتب متضمّن - و تبصره(4) الحاقی - اجرایی آن - مراتب متضمّن اعلام - مراتب متضمّن اعلام نظر - قطعی جهت اقدام لازم - اصول هشتاد و - نظر قطعی جهت اقدام - اعلام نظر قطعی جهت - متضمّن اعلام نظر قطعی - اقدام لازم در مهلت - اعلام نتیجه به این - انقضای یک هفته مهلت - یک هفته مهلت مقرّر - و یکصد و - از انقضای یک هفته - پنجم(85) و یکصد - هفته مهلت مقرّر در - مهلت مقرّر در - در قانون - قانون آن - مقرر در قانون - و سی و - یکصد و سی - پس از انقضای یک - است پس از انقضای - به این جانب ابلاغ - این جانب ابلاغ می - نتیجه به این جانب - نامه اجرایی آن - و اعلام نتیجه به - جانب ابلاغ می گردد. - ابلاغ می گردد. بدیهی - و پنجم(85) و - بدیهی است پس از - هشتاد و پنجم(85) - گردد. بدیهی است پس - می گردد. بدیهی است - قانونی و اعلام نتیجه - آیین نامه اجرایی - وزیران به شماره - اعلام نظر مقدماتی - جمهوری اسلامی ایران - و سی و هشتم(138) - یکصد و سی و - نظر مقدماتی «هیأت - قانون آن بخش - ایران بازگشت به رونوشت - «هیأت بررسی و - به رونوشت تصویب - مقدماتی «هیأت بررسی - رونوشت تصویب نامه - و یکصد و سی - پنجم(85) و یکصد و - اجراء اصول هشتاد و - اصول هشتاد و پنجم(85) - نحوه اجراء اصول هشتاد - «قانون نحوه اجراء اصول - الحاقی به «قانون نحوه - متعاقب بررسی - متعاقب بررسی ها - ها و اعلام - و اعلام نظر - و پنجم(85) و یکصد - هشتاد و پنجم(85) و - بررسی ها و - اسلامی ایران بازگشت به - جمهوری اسلامی ایران بازگشت - اسلامی ایران و اصلاحات - ایران و اصلاحات بعدی» - صدر ماده واحده - جمهوری اسلامی ایران و - به صدر ماده - و اصلاحات بعدی» و - ماده واحده و - و ماده(10) آیین نامه - ماده(10) آیین نامه اجرایی - بعدی» و ماده(10) آیین - اصلاحات بعدی» و ماده(10) - واحده و تبصره(4) - آقای دکتر احمدی - دکتر احمدی نژاد ریاست - محترم جمهوری اسلامی - مصوّبات دولت با - تطبیق مصوّبات دولت - و تطبیق مصوّبات - بررسی و تطبیق - دولت با قوانین» - با قوانین» و - و مستنداً به - مستنداً به صدر - احمدی نژاد ریاست محترم - قوانین» و مستنداً - نژاد ریاست محترم جمهوری - تبصره(4) الحاقی به «قانون - موضوع: - لازم در - جهت اقدام - قطعی جهت - متضمّن اعلام - نظر قطعی - در مهلت - مقرّر - نتیجه به - اعلام نتیجه - قانونی و - قانونی - مراتب متضمّن - مراتب - و اصلاحات - اصلاحات بعدی» - جمهوری - و هشتم(138) - بعدی» و - و ماده(10) - اجرایی - آن - نامه اجرایی - آیین نامه - ماده(10) آیین - این جانب - جانب ابلاغ - مورد ایراد - ایراد قرار - که مورد - از مصوبه - بخش از - اسلامی ـ - ـ علی - الاثر خواهد - ملغی الاثر - ملغی - آن بخش - قانون - بدیهی است - است پس - گردد. بدیهی - می گردد. - ابلاغ می - از انقضای - مقرّر در - هفته مهلت - یک هفته - انقضای یک - سی و - و سی - محترم جمهوری - اسلامی ایران بازگشت - نژاد ریاست محترم - احمدی نژاد ریاست - آقای دکتر - دکتر احمدی - ایران بازگشت به - به رونوشت - متعاقب بررسی - بررسی ها - متعاقب - سی و هشتم(138) - رونوشت تصویب - شورای اسلامی ـ علی - مصوبه که مورد ایراد - که مورد ایراد قرار - از مصوبه که مورد - بخش از مصوبه که - آن بخش از مصوبه - مورد ایراد قرار گرفته - ایراد قرار گرفته است - ملغی الاثر خواهد - مجلس شورای اسلامی ـ - است ملغی الاثر - گرفته است ملغی - قرار گرفته است - نظر مقدماتی - مقدماتی «هیأت - «قانون نحوه - نحوه اجراء - به «قانون - الحاقی به - تبصره(4) الحاقی - اجراء اصول - اصول هشتاد - و یکصد - یکصد و - پنجم(85) و - و پنجم(85) - هشتاد و - و تبصره(4) - واحده و - تطبیق مصوبات - مصوّبات دولت - و تطبیق - بررسی و - «هیأت بررسی - دولت با - با قوانین» - به صدر - صدر ماده - مستنداً به - و مستنداً - قوانین» و - آن بخش از - به «قانون نحوه اجراء - مقدماتی «هیأت بررسی و - نظر مقدماتی «هیأت بررسی - اعلام نظر مقدماتی «هیأت - و اعلام نظر مقدماتی - «هیأت بررسی و تطبیق - بررسی و تطبیق مصوّبات - دولت با قوانین» و - مصوّبات دولت با قوانین» - تطبیق مصوّبات دولت با - و تطبیق مصوّبات دولت - ها و اعلام نظر - بررسی ها و اعلام - محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت - نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی - احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری - دکتر احمدی نژاد ریاست محترم - جمهوری اسلامی ایران بازگشت به - اسلامی ایران بازگشت به رونوشت - متعاقب بررسی ها و - متعاقب بررسی ها - به رونوشت تصویب نامه - ایران بازگشت به رونوشت تصویب - با قوانین» و مستنداً - قوانین» و مستنداً به - ایراد قرار گرفته - گرفته است - است ملغی - مورد ایراد قرار - که مورد ایراد - آن بخش از - بخش از مصوبه - از مصوبه که - مصوبه که مورد - ملغی الاثر - ملغی الاثر خواهد - صدر ماده واحده و - به صدر ماده واحده - مستنداً به صدر ماده - و مستنداً به صدر - اسلامی ـ علی - شورای اسلامی ـ - و تبصره(4) الحاقی به - واحده و تبصره(4) الحاقی - ماده واحده و تبصره(4) - آقای دکتر احمدی نژاد ریاست - الحاقی - تبصره(4) - مستنداً - قوانین» - «قانون - اجراء - یکصد - پنجم(85) - هشتاد - مصوبات - نژاد ریاست - ایران بازگشت - «هیأت - متعاقب - رونوشت - سی - هشتم(138) - انقضای - الاثر - ملغی - بدیهی - مراتب - بعدی» - متضمّن - گردد. - نتیجه - آن بخش - محترم وزیران به شماره - مراتب متضمّن اعلام - مراتب متضمّن - متضمّن اعلام نظر - اعلام نظر قطعی - نظر قطعی جهت - جانب ابلاغ می - ماده(10) آیین نامه - قطعی جهت اقدام - جهت اقدام لازم - مقرر قانونی - اعلام نتیجه به - قانونی و - و اعلام نتیجه - قانونی و اعلام - نتیجه به این - به این جانب - لازم در مهلت - اقدام لازم در - این جانب ابلاغ - و ماده(10) آیین - مراتب - بعدی» و ماده(10) - انقضای یک هفته - پس از انقضای - است پس از - بدیهی است پس - یک هفته مهلت - هفته مهلت مقرّر - قانون آن - جمهوری اسلامی - از انقضای یک - ایران و اصلاحات - ابلاغ می گردد. - اسلامی ایران و - می گردد. بدیهی - و اصلاحات بعدی» - اصلاحات بعدی» و - گردد. بدیهی است - هشتم(138) قانون اساسی - مغایر - آمده است: جناب آقای دکتر - است: جناب آقای دکتر احمدی - است: جناب آقای - و هشتم(138) قانون - به رییس - هشتم(138) قانون - قانون اساسی - اساسی جمهوری - اساسی - است: جناب - مناطق - مناطق آزاد - از حیث - آمده است: جناب - نامه هیأت - و هشتم(138) قانون اساسی - اساسی جمهوری اسلامی - رونوشت تصویب نامه هیأت - اعتبار - سی و هشتم(138) قانون - قانون اساسی جمهوری - مغایر - آمده است: جناب آقای - نامه هیأت محترم - تصویب نامه هیأت - تصویب نامه هیأت محترم - خطاب به رییس - است: جناب آقای دکتر - نامه هیأت محترم وزیران - قوانین - جمهور آمده - علیهذا - به رییس جمهور - رییس جمهور آمده - جمهور آمده است: جناب - رییس مجلس - مغایر قانون - متعاقب - رییس مجلس شورای اسلامی - رییس مجلس شورای - غیر قانونی - علیهذا - جمهور آمده است: جناب آقای - خطاب به رییس جمهور - رییس جمهور آمده است: جناب - به رییس جمهور آمده - متعاقب بررسی - مغایر قانون
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir